İSTASYON TEKNİĞİNİN YAZILI ANLATIM BAŞARISI VE TUTUMUNA ETKİSİ: ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 934-951
Year-Number: 2020-XLV

Abstract

Temel eğitimden yükseköğrenime kadar tüm eğitim kademelerinde yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi önemsenmekte ve bir ders olarak müfredatlarda yer almaktadır. Ancak mezun olan gençlerin kendilerini yazılı olarak ifade ederken yazım-noktalama kurallarını doğru ve etkili biçimde kullanamadıkları, bu konuda önemli sorunlar yaşadıkları ilgili araştırmalarda görülmektedir. Bu araştırmada, istasyon tekniğinin ön lisans öğrencilerinin yazılı anlatım başarı ve tutumuna etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desene göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, ön lisans programlarında öğrenim gören 54 öğrenci oluşturmaktadır. Bu bağlamda deney grubunda istasyon, kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler, başarı testi ve yazmaya yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde nicel analiz tekniklerine başvurulmuştur. Veri analiz sürecinde SPSS 16.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, istasyon tekniği ile yapılan öğretimin ön lisans öğrencilerinin yazılı anlatım başarılarında ve tutum düzeylerinde geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The lessons for written expression skills are in the curriculum at all education levels from the primary level to the higher education. However, it is seen in related research that young people who graduate use not the spelling-punctuation rules correctly and effectively while expressing themselves in writing, and that they have significant problems in this regard. In this study, it was aimed to determine the effect of station technique on the success and attitude of written expression of the associate degree students. The research was conducted according to the pretest-posttest pattern with control group. Research sample is composed of 54 students studying at associate degree. In this context, station method was used in the experimental group and traditional teaching method was used in the control group. In the research, the data were collected with the achievement test and writing attitude scale. In the study, quantitative data collection techniques will be made use of. Obtained data was analyzed and reported by using relevant statistical techniques via SPSS 16.0. As a result of the research, it has been determined that the teaching done by station technique is more effective in the written expression success and attitude levels of the associate students compared to traditional teaching.

Keywords