İSLAM EKONOMİSİNİN İHMAL EDİLEN KONUMU: METODOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author:

Year-Number: 2019-XLII
Number of pages: 1188-1218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam ekonomisiyle ilgili yapılan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde İslam ekonomisinin mevcut iktisadi sistemlerden bağımsız yapısının olduğunu ortaya koymak yerine mevcut iktisadi sistemlere entegre etme çabasının olduğu görülmektedir. Bu durum, ideolojik bakış açısından kurtulamama, tarihsel olayların zamana ve mekâna göre değişen koşullarını doğru değerlendirememekten kaynaklanmaktadır. İslam ekonomisi ile diğer sistemler arasındaki ortak noktalar tespit edilebileceği gibi farklılıkları da tespit etmek mümkündür. Ortak yönleriyle ilgili bir bağ kurarak onu Liberalizmle veya Sosyalizmle bağdaştırmak farklılıkların ihmaline yol açabilir. Böyle bir değerlendirme İslam ekonomisinin özgün konumunu yadsıma potansiyeli taşımakla beraber entegre etme çabalarına karşılık gelmektedir. Ayrıca İslam ekonomisinin diğer düşünce sistemlerine benzeyen görüşler ortaya koyması ve araçlarını kullanması bazı noktalarda kaçınılmaz bir gerçektir. Bu görüş ve araçların İslam’ın temel normlarıyla çatışmadığı sürece İslam ekonomik sisteminde yer almasında sakınca yoktur. Bu çerçevede İslam ekonomisinin etkinlik-adalet-ahlak çatışmasında nerede konumlanacağı, nasıl bir vizyonu ve misyonu olması gerektiği ve nasıl bir ekonomik düzeninin olması gerektiği çalışmada ortaya konulacaktır.

Keywords

Abstract

When the studies about Islamic economics are evaluated in general, it is seen that there is an effort to integrate the Islamic economics into the existing economic systems instead of revealing that it has an independent structure from the existing economic systems. This situation arises from not being able to survive from an ideological point of view and to not be able to correctly assess the changing conditions of historical events according to time and place. It is possible to determine the common points between Islamic economics and other systems as well as the differences. Linking it to Liberalism or Socialism by establishing a link to its common aspects can lead to the neglect of differences. Such an assessment represents an attempt to integrate the original position of the Islamic economics with its potential for negation. In addition, the Islamic economy to put forward similar views and other tools that use the tools of the inevitable reality is at some point. As long as these opinions and instruments do not conflict with the basic norms of Islam, there is no harm in taking part in the Islamic economic system. In this context, where the Islamic economy will be positioned in the efficiency-justice-morality conflict, how it should be a vision and mission, and how economic order should be established.

Keywords