PROJE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ EĞİTİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Number of pages: 1697-1718
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ülkemizde orta ve ağır otizmli bireylere meslek kazandırmak ve onları iş hayatına kazandırmak için sadece otizmli çocuklara yönelik ülkemizde eğitim veren Beylikdüzü Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi eğitim programını öğretmen görüşleri ile değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Beylikdüzü Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi’nde görevli 20 öğretmen oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılan çalışmada veri çözümleme tekniği olarak betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularında öğretmenlerin program hakkında görüşleri olumlu düşünceler, olumsuz düşünceler ve öneriler olmak üzere 3 tema altında toplanmıştır. Olumlu düşünceler temasında programın kazanımları, etkinlikler, programın öğrenci gelişimi üzerine etkileri, programda yer alan uygulayıcı görüşleri, beceri, program kapsamı, programa genel bakış ve ölçme-değerlendirme; olumsuz düşünceler temasında öğrenci, program ve ölçme-değerlendirme; öneri temasında da programa genel bakış ve etkinlikler alt temalarından oluşmuştur. Öğretmenlerin Beylikdüzü Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi (Okulu) eğitim programına ilişkin görüşlerinin genel olarak olumlu ve uygulanabilir olduğu sonucu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the educational program of Beylikdüzü Special Training and Business Practice Center (School) by means of the teachers’ opinions, which is place in our country giving education for the children diagnosed with autism spectrum, in order to provide the individuals who are diagnosed with the middle and excessive autism with occupation and bring them into the business life. In the research, the case study pattern, one of the qualitative research methods has been utilized. The research working group consists of twenty teachers working in Beylikdüzü Special Training and Business Practice Center. In this study, in which the qualitative data collection technique has been handled, the semi-structured interview technique is utilized. As the technique of data analysis, the descriptive analysis and the content analysis have been performed. The teachers’ opinions as to the program have been collected under three themes: the theme of positive thoughts, the theme of negative thoughts and the theme of suggestions. In the theme of positive thoughts, the acquisitions in the program consists of the subthemes of the activities, the effects of the program on the students’ progress, the opinions of the executors who have taken part in the program, skills, the scope of the program, the overview of the program and the assessment and the evaluation. The theme of negative thoughts consists of the subthemes of the student, the overview of the program and the assessment and the evaluation. The theme of suggestion consists of the subthemes of the overview of the program and the activities. As a result, it has been found out that the opinions of the teachers concerning the educational program of the Project school, Beylikdüzü Special Training and Business Practice Center (School), have been generally positive and applicable.

Keywords