BİLGİ KURAMLARINI ANLAMAK: YORUMCU BİLGİ KURAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 806-820
Year-Number: 2019-XLI

Abstract

Bilgi kuramları, belirli bir gerçeklik algısına ve belirli ontolojik kabullere sahiptir. Bu bağlamda bilgi kuramlarının bilginin neliğine dair ölçütleri vardır. Bilgi kuramlarından bir tanesi olarak yorumcu bilgi kuramı, heterarşik-kaotik-kültüre bağlı ve inşa edilmiş gerçeklik algısından hareket etmektedir. Bu doğrultuda yorumcu bilgi kuramının kaotik bir gerçeklik anlayışı vardır. Böyle bir ontolojiden hareket eden yorumcu bilgi kuramı, bilgiye “kültürel bağımlılık” esasına göre anlam vermektedir. Yorumcu bilgi kuramı, kültürlere göre değişen sembol ve anlamlara vurgu yaparak, pozitivist bilgi kuramına karşıt olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalede yorumcu bilgi kuramı, gerçeklik algısı ve ontolojik kabullerinden yola çıkılarak, epistemolojik kabulleri, yöntem ve teknikleri, temel yaklaşımları ve yorumcu bilgi kuramı ile elde edilen bilginin geçerlilik-güvenilirlik durumları incelenecektir.

Keywords

Abstract

Epistemologies have a determined reality perception and determined ontological acceptances. In this sense, epistemologies have criterions about what the knowledge is. The interpretative epistemology, as one of the epistemologies, makes for heterarchic/chaotic/culture-bound and built reality perception. In this direction, Interpretative epistemology has a chaotic reality perception. The interpretative epistemology, that makes for such an ontology, makes of knowledge on the basis of “cultural connection”. The interpretative epistemology, highlighting the cultures and the changing symbol and the meanings, has arisen as opposed to positivist epistemology. In this article, starting from the reality perception and ontological acceptances of the interpretative epistemology, the epistemological acceptances, method and techniques, basic approaches and the acceptability-trustworthiness-boundedness of the knowledge made by way of interpretative epistemology, are going to be examined.

Keywords