KİMYASAL TEPKİMELER KONUSUNDA AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ TEST GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2016-XXV
Number of pages: 1117-1154.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fen Bilimleri dersi kapsamında yer alan kimya konuları, ortaokul düzeyinde öğrenilmesi zor konulardır. Kimyasal tepkimeler de bunlardan bir tanesidir. Yapılan çalışmalar öğrencilerin kimyasal tepkimelerle ilgili problemleri doğru cevaplayabildiklerini ancak temel kavramları anlayamadıklarını göstermiştir. Bu durum kavram yanılgılarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kimyasal tepkimeler konusuyla ilgili, öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemek için kavram yanılgısı testi geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda açık uçlu ve çoktan seçmeli test geliştirilmiş, bu testlerin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kayseri ili merkezinde bulunan üç ortaokuldaki 100 8. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Açık uçlu test için kapsam geçerliği, madde indeksleri ve iki soru için güvenirlik belirlenmiştir. Çoktan seçmeli test için kapsam, ölçüt ve yapı geçerliği, madde indeksleri ve SPSS.20 programı ile faktör analizi, t-testi ve Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.87 olarak bulunan çoktan seçmeli test, iki anlamlı faktörden oluşmaktadır. Elde edilen bulgular ışığında geliştirilen bu testler için önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Chemistry topics in the secondary schools are difficult in terms of learning. Studies showed that the students may answer the problems on the chemical reactions, but they cannot understand fundamental concepts about this topic. The aim of this study was to develop open-ended and multiple choice tests regarding the chemical reactions. For this aim, the studies of reliability and validity of these tests were carried out. The participants formed 100 eighth grade students. For the open-ended test, the study of content validity was performed and item indices and reliabilities for two questions were calculated. For multiple-choice test, the studies of content, criterion, and construct validity were performed, and also the item indices, factor analysis, independent sample t-test and coefficient of Cronbach-alpha reliability were applied. The Cronbach-alpha reliability coefficient was 0.87 and the multiple choice test was comprised of two significant factors. In light of the findings, suggestions were discussed.

Keywords