ORTAÇAĞ ERMENİ LİTERATÜRÜNDE HZ. MUHAMMED ALGISI

Author:

Number of pages: 1-14.
Year-Number: 2016-XXVI

Abstract

İslâmiyet’in yayılmasıyla birlikte çok sayıda Hıristiyan topluluk Müslümanların egemenliği altına girmiştir. Hıristiyanlar Müslümanlarla ilk dini diyaloglarından itibaren İslâmiyet’i gerçek din, Hz. Muhammedi de Peygamber olarak kabul etmediler. Başta Zımmî Hıristiyanlar olmak üzere Bizanslı müellifler de İslâmiyet’i Hıristiyanlığın sapık mezheplerinden biri, Hz. Muhammed’i yalancı, sahtekâr, deccalin habercisi, makam sevdalısı olarak tanıttılar. Kindi, John of Damascus, Theophanes ve Nicetas bunların başında gelmektedir. Ermeni tarihçiler de bu kaynakların tesiriyle aynı çizgiyi takip etmişlerdir. Ancak Ermeni kaynaklarında daha çok rahip Bahira olayı üzerine bir Muhammed algısı kurulmuştur. Onlara göre Muhammed din adına ne öğrendiyse öncelikle Bahira’dan sonra Yahudiler’den öğrenip uydurma bir din ortaya atmıştır. Bununla birlikte diğer Hıristiyan kaynaklarda olmayan Cerinthus adlı bir din adamının fikirleri de Hz. Muhammed’i etkilemiştir. Thomas Artsruni, Moses Dasxuranc'i, Ani’li Samuel, Anili Mixt’ar, Vardan, Genceli Krakos adlı ortaçağ Ermeni tarihçilerinde şekillenen Hz. Muhammed algısı; onu tanımaktan ziyade, görmek istediği gibi yorumlamak ya da tarihin yeniden kurgulanması olarak özetlenebilir.

Keywords

Abstract

Christian communities came under Muslim rule with the spread of Islam. Christians do not accept the Prophet Muhammad, the true religion of Islam, more since the first years. They also Zimmî Christians in particular to be a pervert intellectuals in Islamic denominations Hz. Muhammad liar, dishonest, the precursor antichrist, womanizing, were recognized as the authority in love. Which comes at the beginning Kindi, John of Damascus, of Theophanes Niketas. Armenian sources in line with the impact of these resources. But Armenian sources have installed on more than a sense of Mohammed priest Bahira event. According to them, if what Muhammad learned from Jews in the name of religion primarily learning new fitting after Bahira has put forward a religion. However, other sources in a non-Christian cleric named Cerinthus Prophet's ideas. Muhammad was affected. Thomas Artsruni the Dasxuranc of Moses, Ani Samuel, Ani Mixter, Vardan, Gence Krakos shaped medieval Armenian historian rather than recognize it Muhammad perception, it can be summarized as interpret or the reconstruction of history as we wanted to see.

Keywords