İLHANLILAR DEVRİNDE SÜRDÜRÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİNE BİR BAKIŞ VE İLHANLI HÜKÜMDARI OLCAYTÛ HAN’IN EĞİTİM POLİTİKASI

Author :  

Year-Number: 2016-XXVI
Language : null
Konu : Ortaçağ Tarihi
Number of pages: 15-31.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genelde yıkım ve tahribat ile anılan Moğolların bu tahripkar tutumlarının ardından hakimiyet kurdukları Yakın-Doğu coğrafyasında kültüre ve bilme kayda değer katkılar sağladıkları da bilinen bir gerçektir. Daha Hülâgü ile başlayan ilme destek verme süreci her hükümdar devrinde artarak ve gelişerek devam etmiş İlhanlıların son dönemlerinde ise en olgun seviyesine ulaşmıştır. Özellikle İslamiyet’in resmi din olarak kabul edildiği Gâzân Han döneminde köklü gelişmeler yaşanmıştı. Olcâytû Han döneminde ise İlhanlıların eğitim politikasında köklü değişimlere gidilmiş bu bağlamda pek çok girişimde de bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

It is a fact that Mongols, who are generally remembered with the destruction and havoc they brought, following their destructive attitudes provided remarkable contribution to the culture and science in the Near Eastern geography they ruled over. Beginning with Hülâgü, the process of sponsoring the scientific activities continued to increase and flourish and reached its peak at the last period of the Ilkhanids. Especially during the reign of Gâzân Khan in which Islam was adopted as the official religion essential developments were experienced. During the reign of Olcâytû Khan radical changes were applied in the education policy of the Ilkhanids and in this context many initiatives were undertook.

Keywords


 • Alâeddîn Atamelik Cüveynî, Tarih-i Cihângüşâ, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1988.

 • Holl, P. M., A.K.S. Lambton, B. Levis, The Cambridge History of Islam, I, London 1978.

 • Köymen, M. Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi I: Alp Arslan ve Zamanı, Ankara 2001.

 • Makdisi, George, İslâm’ın Klasik Çağında ve Hıristiyan Batı’da Beşeri Bilimler, çev. Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul 2009.

 • Makdisi, George, Ortaçağda Yüksek Öğretim, çev. Ali Hakan Çavuşoğlu, Tuncay Başoğlu, İstanbul 2012.

 • Petrushevsky., J I.P. “The Socio-Economic of Iran under The İl-Kans” The Cambridge History of İran, V, The Saljuq and Mongol Periods, ed. A. Boyle London 1968.

 • Sarton, George, Introduction To The History of Science, New Yourk 1975, II.

 • Sezgin, Fuad, İslam’da Bilim ve Teknik, İstanbul 2008, II.

 • Sıddıkî, Bahtiyar Hüseyin, “Nasîrüddîn Tûsî”, Klasik İslam Filozofları ve Düşünürleri, Ed. M.M. Şerif, çev. Kasım Turhan, İstanbul 2000

 • Spuler, Bertold, İran Moğolları, çev. Cemal Köprülü, Ankara 1987.

 • Vassaf, Tarih-i Vassâf, nşr. Abdol-Mohammed Ayatî, Tahran 2004.

 • Wılber, Donald N., The Architecture of Islamic Iran The Il Khânid Period, New Yourk 1969.

                                                                                                    
 • Article Statistics