IDEOLOGICAL INSTITUTIONS OF THE YOUNG TURKEY: MORAL EDUCATION AND FAMILY

Author:

Number of pages: 159-178.
Year-Number: 2017-XXXII

Abstract

Eğitimin ideolojik niteliği ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte ön plana çıkmış, homojen bir toplum yaratmak adına da özellikle ahlak eğitimi önem kazanmıştır. Cumhuriyet Türkiyesi’nde de ulus devlet oluşturma sürecinde gerekirse ahlak eğitiminin karşısında bilgi eğitiminden ödün verilebileceği vurgulanmış ve ahlak eğitimi sistemli bir şekilde ilk defa 1943 İkinci Maarif Şûrası’nda ele alınmıştır. Bu doğrultuda, şûrada irdelenen önemli konulardan biri, başka bir ideolojik kurum olan aile olmuştur. Bu makalenin amacı, İkinci Maarif Şûrası ahlak eğitimi komisyonu görüşmelerinde, şûrada kabul edilen Türk Ahlakının İlkeleri’ni içeren ahlak raporunda ve bu doğrultuda basılmış olan ders kitaplarında yer verilen aile mevzusunu dönemin devlet-aile ilişkisi içinde değerlendirmektir.

Keywords

Abstract

Ideological aspect of education has come to prominence upon emerge of nation state; moral education gained significance in the name of creating a homogenous society. In the Republican Turkey era, it was emphasized that when necessary science education could be sacrificed against moral education in the process of foundation of nation state; and moral education was first taken into consideration systematically at the Second Educational Council held in 1943. In this way, one of the issues addressed in the educational council meeting was yet another ideological institution, family. The objective of the present study is to consider family phenomenon in the light of state-family relationship of the relevant period as it was addressed in the morals report comprised of “Türk Ahlakının İlkeleri” (Principles of Turkish Morals) and associated text books prepared based on the sessions of Morals Education Commissions held during the Second Educational Council.

Keywords