ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ ÖRTÜK PROGRAMIN NİTELİĞİ

Author:

Year-Number: 2018-XXXIII
Number of pages: 1071-1094.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının, lisans eğitimi ve eğitim fakültesinden alınan formasyon eğitimlerine ilişkin örtük program algı düzeylerini belirlemek ve bu iki kurumdan alınan eğitimin örtük program algı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılmasını sağlamaktır.Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Akbulut ve Aslan (2016) tarafından geliştirilen “Örtük Program Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde verilen formasyon eğitim programına katılan toplam 329 öğretmen adayından oluşan çalışma grubundan toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları formasyon eğitiminin örtük programını lisans eğitimininkinden daha olumlu algılamaktadırlar. Erkek adaylar kadın adaylara göre lisans eğitiminden daha fazla memnuniyet yaşamaktadırlar. Bekar öğretmen adaylarının evlilere göre lisans ve formasyon örtük programını daha olumlu algıladıkları bulgusu elde edilmiştir. Lisans ve formasyon örtük program algıları farklı fakültelerden mezun olan öğretmen adayları üzerinde de anlamlı farklılıklar yaratmıştır. Öğretmen adayları örtük program açısından hem lisans eğitimlerinin hem de formasyon eğitimlerinin beklentilerini karşılamadığı görüşündedirler.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the hidden curriculum perception levels of teacher candidates of their undergraduate education and formation education they took at the Faculty of Education and then and compare hidden curriculum perception levels of the education they got from these two different institutions in terms of various variables. In the study, quantitative research design was implemented. ‘Hidden Curriculum Scale’ developed by Akbulut and Aslan (2006) was used as the data gathering instrument. Data was gathered from a workgroup of 329 teacher candidates who took formation education given at the Faculty of Education at Adnan Menderes University in 2015-2016 Academic year. The findings of the study indicate that teacher candidates have a more positive view of the hidden curriculum of formation education than their undergraduate education. Male candidates are more satisfied with undergraduate education than female candidates. Single teacher candidates have a more positive view of undergraduate and formation hidden curriculum than married ones. Undergraduate and formation hidden curriculum perceptions made meaningful differences on teacher candidates who graduated from different departments. Teacher candidates are in the belief that their undergraduate education and formation education did not meet their expectations in terms of hidden curriculum

Keywords