KASTAMONU ŞEHRİNE TÜRK İSKÂNI VE ŞEHRİN KISA BİR TARİHİ DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2018-XXXV
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 39-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İsa’dan 4000 yıl kadar önce bölgeye Hititlerin hâkim olması nedeniyle Kastamonu ve çevresiyle ilgili bilgileri Hitit tabletlerinden elde etmekteyiz. Bu dönemin ardından Dor adı verilen bir kavmin egemenliği süresince İsa’dan 1000 yıl öncesine kadar karanlık bir evreye girilmiş ve bu havalide yerleşen Paflagon’lara izafeten bu bölge “Paflagonya” olarak isimlendirilmiştir. Paflagonya’ daki Lidya egemenliği, MÖ 546 yılında Perslerle yapılan savaşla sona ermiş ve Pers hâkimiyetine geçmiştir. Helenistik dönemi takiben Paflagonya’nın sahil kesimleriyle, Gökırmak vadisinin Pontus’ular tarafından zapt edilmesiyle, MÖ 288 yılında Pontus Krallığının ilk başkenti “Kimiatene” olmuştur. MS 395 yılından itibaren Kastamonu çevresinin, yaklaşık 7 asır süresince Bizans hâkimiyetinde olduğunu görüyoruz. Horasan’da Büyük Selçuklu Devleti’nin 1040 yılındaki Dandanakan Zaferi sonrası, Türkistan, Maveraünnehir ve Horasan’ dan özellikle Anadolu ve tabii ki Kastamonu’ya Oğuz Boyu’na mensup Türk’lerin göçü gerçekleşmiştir. Böylece Paflagonya yöresi hızla Türkleşmiş, yaşam şartlarının zorlaşmasına bağlı olarak Rumlar bu bölgeyi terk edip, Ege adaları ve çevresiyle, İstanbul istikametine çekilmişlerdir.

Keywords

Abstract

We provide information about Kastamonu region from the tabloids of Hittites since they reigned until 4000 years in this BCE. A dark era came with Dorian imperium until year 1000 BCE and the region was called as Paphlagonia in honour of Paphlagon’s settlement. Lydian dominant scale in Paphlagonia ended after the battle with Persian’s at 546 BCE and reign of Persia started from that day. “Kimiatene” became the first capital of Pontus Empire in 288 BCE following conquer of coastal area and Gokirmak valley by Pontus following Hellenistic period. Byzantine reign on Kastamonu lasted for about 7 centuries starting from 395 BCE. Migration of Ghuzz Turks from Turkistan, Ma wara'un-nahr and Khorasan to Anatolia and Kastamonu has started after the establishment of Great Seljuk Empire in Khorasan following Battle of Dandanaqan in 1040. Region of Paphlagonia rapidly Turkified in this way, Greeks retreated to Aegean islands and Istanbul due to hard living conditions.

Keywords