SOSYAL BİLGİLER ÖGRETMEN ADAYLARININ KUT’ÜL AMARE SAVAŞINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA ANALİZİ

Author:

Number of pages: 89-108
Year-Number: 2018-XXXVII

Abstract

Bu çalışmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kut’ül amare savaşına ilişkin algılarını metafor analizi yoluyla incelemektir. Araştırma verileri sosyal bilgiler programına devam eden 150 (1., 2. 3. ve 4. sınıf ) öğretmen adaylarından toplanmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış açık uçlu soru formu aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılardan “Kut’ül Amare savaşı…. gibidir. Çünkü ….” ifadesini metafor kullanarak doldurmaları istenmiştir. Katılımcıların Kut’ül amare savaşı kavramına ilişkin ürettikleri metaforlar ve mantıksal dayanakları araştırmanın temel veri kaynağını oluşturmuştur. Öğretmen adaylarından elde edilen bu verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi tekniği birlikte kullanılmıştır. Üretilen tüm metaforlar ve gerekçeleri incelenerek ortak özellikleri tespit edilmiş ve bunları temsil edebileceği düşünülen temalar oluşturulmuştur. Elde edilen veriler ışığında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kutül amare savaşı kavramına ilişkin 61 geçerli metafor geliştirdikleri anlaşılmıştır. Bu metaforlar 6 tema çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bunlar; “kazanılan büyük zafer olarak kutül amare savaşı”, “bağımsız yaşama arzusu olarak kut’ül amare savaşı”, “mücadele olarak kut’ül amare savaşı”, “geçmişin bilgisi olarak kut’ül amare savaşı”, “yıkım olarak kut’ül amare savaşı”, “umut olarak kut’ül amare savaşı” dır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar arasında ilk sırayı kazanılan büyük zafer olarak kut’ül amare savaşı metaforu oluşturmaktadır. Kullanılan metaforların fazlalığı ve metaforların birbirinden farklı olması öğrencilerin kut’ül amare savaşı kavramına ilişkin algısının gelişmiş olduğunun bir sonucudur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to analyse the perceptions of the social studies teacher candidates about kutül amare war through the analysis of metaphors. The data of the research were collected from 150 teacher candidates(1.2.3. and 4. grades) who continue in their social studies program. The participants were asked to answer questions such as “Kutül Amare war is like ….. .Because …” by using metaphors. These metaphors they produced and their logical bases formed the basic data source of the research. While resolving the data collected from the candidates, descriptive analysis and content analysis techniques were used. All the metaphors produced and their reasons were analysed, their common qualities were identified and the themes which are thought as the representatives of those metaphors were formed. In the light of the data obtained it is understood that social studies teacher candidates could produce 61 valid metaphors about kutül amare war. These metaphors were evaluated within 6 themes. Those are; “kutül amare war as a big victory won” “kutül amare war as a desire tol live independently” “kutül amare war as a struggle” “kutül amare war as the history information” “kutül amare war as a demolition “ kutül amare war as a hope”. As a result of the study, among the metaphors produced by the candidates “kutül amare war as a big victory won” took the first place. The excessive and diversive use of metaphors is the result of students’ having an enhanced cognition about kutül amare war.

Keywords