PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN SANATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2018-XXXVII-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 124-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin sanata ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma ile pedagojik formasyon öğrencilerinin sanata ilişkin görüşleri cinsiyet, fakülte, bölüm ve öğrenim durumu değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Kursuna kayıtlı öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunun tümüne ulaşmak mümkün olduğundan evrenin tümü örneklem olarak alınmış, ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışma evreninde 1150 öğrenci bulunup, 886'sına ulaşılmıştır. Çalışma evreninin % 77,04’üne ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak Ayaydın, Kurtuldu ve Dayı (2017) tarafından geliştirilen “Sanata İlişkin Görüşleri Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. 25 maddelik Likert tipi ölçek önem ve hoşlanma alt başlıklarından oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapılmış ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, varyans analizi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmış ve grupların görüşleri arasında istatistiksel olarak farklılaşmalar belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda öğretmen adaylarında sanata ilişkin olumlu duygu ve düşüncelerin geliştirilmesi yönünde çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The main aim of this study is to determine the views of pedagogical formation students about art. The survey method was used in the study. In this study, pedagogical formation students' opinions about art were compared in terms of gender, faculty, department and education level variables. The study group covered teacher candidates enrolled at the Pedagogical Formation Course at Faculty of Education at Firat University. As it was possible to reach all teacher candidates, the entire study group was included in the study and no sample was selected. The population included 1150 students totally and 886 teacher candidates participated the study (77.04%). “Scale for Opinions about Art” developed by Ayaydın, Kurtuldu and Dayı (2017) was used as the data collection tool. This scale consists of 25 Likert type items and two factors named ‘importance of art’ and ‘enjoying art’. Validity and reliability analyzes of the scale were calculated and the Cronbach Alpha reliability coefficient of the whole scale was measured to be as 0,93. Independent groups t test, variance analysis, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H tests were used to analyze the data and the results of the study revealed statistically significant differences between the opinions of the groups.According to the findings of the study, several recommendations are offered to develop positive feelings and thoughts towards art in teacher candidates.

Keywords