AHMET RASİM’İN SURİYE VE FİLİSTİN SEYAHATİ İNTİBALARI
Ahmet Rasim’s Travel Impressions of Syria and Palestine

Author : Yasin BEYAZ
Number of pages : 3527-3546

Abstract

Türk Edebiyatının birçok önemli ismi çeşitli nedenlerle Suriye ve Filistin’de bulunmuş, buralara dair intibâlarını kaleme almıştır. Ahmet Rasim de bunlardan biridir. Ahmet Rasim, Suriye ve Filistin topraklarına üç kez seyahat etmiştir. Bunların ilki Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 1898 yılında Suriye ve Kudüs’ü ziyareti sırasındadır. İkincisi 1904’te Şam-Maan demiryolu hattının açılışını takip etmesi için bölgeye gönderildiği dönemdedir. Üçüncüsü ise Kanal Seferi’nin yapıldığı 1914 yılındadır. Ahmet Rasim bu seyahatlerindeki intibâlarını Servet, Tasfir-i Efkâr, İkdâm, Sabah, Resimli Perşembe, Donanma Mecmuası gibi gazete ve dergilerde, Muharrir Bu Ya ve Menâkıb-ı İslam adlı kitaplarında yayınlamıştır. Bu makalede yazarın Suriye ve Filistin’e dair yukarıda ismini zikrettiğimiz gazete, dergi ve kitaplarda kaleme aldığı hatıralarından, mektuplarından hareketle; bölgeye, Cemal Paşa’ya, İttihâd-ı İslam fikrine, Araplara ve orduya dair düşüncelerine yer verilecektir. Ahmet Rasim, olayların cereyan ettiği dönemden çok sonra da bu hatıralarına zeyl mahiyetinde yazılar yazmış ve bu yazılarında bir anlamda gerçek duygularını ifade etmiştir. Elinizdeki çalışmada yazarın hatıralarındaki farklılıklar ve bunun sebepleri de ele alınacaktır.

Keywords

Ahmet Rasim, Cemal Paşa, Suriye, Kanal Seferi, Mısır.

Read: 37

Download: 21