AHMET RASİM’İN SURİYE VE FİLİSTİN SEYAHATİ İNTİBALARI

Author:

Number of pages: 3527-3546
Year-Number: 2020-XLVIII

Abstract

Türk Edebiyatının birçok önemli ismi çeşitli nedenlerle Suriye ve Filistin’de bulunmuş, buralara dair intibâlarını kaleme almıştır. Ahmet Rasim de bunlardan biridir. Ahmet Rasim, Suriye ve Filistin topraklarına üç kez seyahat etmiştir. Bunların ilki Alman İmparatoru II. Wilhelm’in 1898 yılında Suriye ve Kudüs’ü ziyareti sırasındadır. İkincisi 1904’te Şam-Maan demiryolu hattının açılışını takip etmesi için bölgeye gönderildiği dönemdedir. Üçüncüsü ise Kanal Seferi’nin yapıldığı 1914 yılındadır. Ahmet Rasim bu seyahatlerindeki intibâlarını Servet, Tasfir-i Efkâr, İkdâm, Sabah, Resimli Perşembe, Donanma Mecmuası gibi gazete ve dergilerde, Muharrir Bu Ya ve Menâkıb-ı İslam adlı kitaplarında yayınlamıştır. Bu makalede yazarın Suriye ve Filistin’e dair yukarıda ismini zikrettiğimiz gazete, dergi ve kitaplarda kaleme aldığı hatıralarından, mektuplarından hareketle; bölgeye, Cemal Paşa’ya, İttihâd-ı İslam fikrine, Araplara ve orduya dair düşüncelerine yer verilecektir. Ahmet Rasim, olayların cereyan ettiği dönemden çok sonra da bu hatıralarına zeyl mahiyetinde yazılar yazmış ve bu yazılarında bir anlamda gerçek duygularını ifade etmiştir. Elinizdeki çalışmada yazarın hatıralarındaki farklılıklar ve bunun sebepleri de ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Many important names of Turkish Literature have resided in Syria and Palestine for various reasons and have written their impressions about these places. Ahmet Rasim is also one of them. Ahmet Rasim has travelled to Syrian and the Palestinian territories three times. The first one was the visit of German Emperor Wilhelm II to Syria and Jerusalem in 1898. The second one was in 1904 when he was sent to the region to follow the opening of the Damascus-Maan railway line. The third one was in 1914 when Raid on the Suez Canal occurred. Ahmet Rasim has published his impressions regarding his travels in newspapers and magazines such as Servet, Tasfir-i Efkâr, İkdâm, Sabah, Resimli Persembe, and Donanma Mecmuası and on the books which are called Muharrir Bu Ya and Menâkıb-ı İslam. In this article, author’s ideas about the region, Cemal Pasha, Islamic Unity, Arabs and the army will be covered based on his memories and letters that he wrote in newspapers, magazines and books which we mentioned above about Syria and Palestine. Ahmet Rasim has written them in addition to his memories later after the events occurred and actually he has expressed his real feelings in these writings. In this study, the differences in the author's memories and the reasons will be discussed.

Keywords