CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLIV
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Programları
Number of pages: 394-426
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ortaöğretim programlarında önemli bir yer tutmuş, 1924 yılından itibaren de tüm programlarda yer almıştır. Özellikle 1945 yılı ve sonrasında daha da önemsenmiş ve günümüze dek İngilizce öğretimi bu önemini korumuştur. Bu çalışma Türkiye’de ortaöğretimde verilen İngilizce derslerinin öğretim programlarının tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmış ve 1924–2011 yılları arasında hazırlanmış olan 11 ortaöğretim programı incelenmiştir. Araştırmada temel olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan ortaöğretim programları ve tebliğler dergileri incelenmiş, ilgili kaynaklar taranmış ve İngilizce dersi öğretim programlarının tarihsel süreçteki durumunun ortaya konmasına yönelik veriler toplanmıştır. Genel olarak İngilizce dersi öğretim programları incelendiğinde, Cumhuriyet tarihimizin ilk ortaöğretim programı 1924 yılında hazırlanmış ve programda 10 defa değişikliğe gidilmiştir. 1924 yılından 1973 yılına kadar 7 kez ortaöğretim programı hazırlanmış ve bu programlarda ders saati haricinde İngilizce dersi öğretim programında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. İlk kapsamlı ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programı 1973 yılında hazırlanmıştır. Bu program 2011 yılına kadar genel olarak uygulamada kalmış ve çok az bir değişim geçirmiştir. 2011 yılında ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programında kapsamlı bir değişikliğe gidilmiştir.

Keywords

Abstract

From the first years of the republic, an English lesson has always had an important place in high school curricula and it has taken place in all curricula since 1924. Especially in 1945 and afterward it has become more important and has maintained its significance so far. This study was carried out to analyse the changes in high school English lesson curricula historically. In this study, the document analysis method which is a qualitative research method was used and eleven high school curricula which were prepared between 1924 and 2011, were studied. The high school curricula and the announcement journals published by National Education Ministry were examined, the related resources were searched, and the data were collected to present the situation of English lesson curricula in the historical process. When generally examined, the first high school curriculum of our republican period was prepared in 1924 and it has been changed 10 times up to now. From 1924 to 1973, 7 high school curricula were prepared, and no changes were made in the English lesson curriculum except for the class hours. The first comprehensive high school English lesson curriculum was prepared in 1973. This curriculum was in use until 2011 and undergone very little change. In 2011, a comprehensive change has been made in the high school English lesson curriculum.

Keywords