MAPPING ENGLISH TEACHERS’ FAVORABLE AND UNFAVORABLE BEHAVIORS AS VOICED BY HIGH SCHOOL STUDENTS

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Number of pages: 987-1010
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, lise öğrencilerinin görüşlerine göre, İngilizce öğretmenlerinin olumlu ve olumsuz davranışları ile öğrencilerin İngilizce dersine dair görüşlerini incelemyi amaçlamaktadır. Çalışma Siirt ilinde bulunan farklı liselerden 368 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 177’si kız geriye kalan 191’i erkek olup her sınıf seviyesinden öğrenci katılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Nitel veri toplama tekniği ile gerçekleşen bu çalışmada toplam 3 sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla öğrencilerden yazılı görüş alınmıştır. Veriler, içerik analizi prosedürüne göre çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, İngilizce öğretmenlerinin öğrencilere karşı olumlu davranışları arasında ise ilk üç sırada ilgili-anlayışlı olmaları, dersi iyi anlatmaları ve esprili-eğlenceli olmaları olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan İngilizce öğretmenlerinin öğrencilere karşı olumsuz davranışları arasında ilk üç sırada öğrenciye karşı sert ve ilgisiz olma, etkili öğretememe olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlik mesleği yeterlik alanlarında ise olumlu davranışların çoğunluğu mesleki beceri alanına denk gelirken olumsuz davranışların çoğu değer ve tutum alanına düşmüştür. Öğrencilerin İngilizce dersi ile ilgili görüşlerine göre, kız öğrencilerin İngilizce dersine karşı erkek öğrencilere göre daha olumlu görüşlere sahip olduğu incelenmiştir.

Keywords

Abstract

This paper aims to examine English teachers’ favorable and unfavorable behaviors from viewpoint of high school students, and high school students’ opinions about English lesson. The study was carried out with 368 students from different high schools in Siirt. 177 of the students were female and the rest 191 students were males, and students from the four grades participated in the study. In this study, which was carried out with qualitative data collection technique, students’ written opinions were elicited through a structured interview form consisting of 3 questions. Content analysis procedures were applied in order to scrutinize the data. According to the study results, among favorable teachers’ behaviors, the first three ones ranked as follows being caring/understanding/tolerant, being able to teach well and entertaining/humorous. On the other hand, among unfavorable teachers’ behaviors, the first three ones were found to be harsh, indifferent/insensitive/intolerant and not teaching effectively. Regarding teaching profession competence areas, favorable behaviors of English teachers in the present study mostly fell into the professional skill area whereas most of the unfavorable behaviors were in the attitude and value competence area. As to the students’ views about English lesson, it was investigated that female students had more positive opinions towards the English lesson than male students did.

Keywords