PROJE OKULLARININ DİSİPLİN SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-XLII
Number of pages: 1122-1139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı proje okullarında karşılaşılan disiplin sorunlarını okul yöneticilerinin bakış açısı ile analiz etmektedir. Araştırmanın katılımcılarını bir il merkezinde yer alan dört proje okulunda yönetici olarak görev yapmakta olan 12 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Bulgular, tema, alt tema ve kodlar şeklinde sunulmuştur. Araştırmada proje okullarında karşılaşılan disiplin sorunları ile diğer okullarda karşılaşılan disiplin sorunlarının benzer nitelikte olduğu, disiplin sorunlarının kaynaklarının birbirine benzediği ve okul yöneticilerinin ya da öğretmenlerin bu sorunlara yaklaşım tarzlarının da benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın son aşamasında araştırma sonuçları ilgili literatürle birlikte ele alınarak tartışılmış ve bir takım öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to analyze the disciplinary problems encountered in project schools from the perspective of school administrators. The participants of the study consisted of 12 school administrators working as administrators in four project schools in a city center. Criterion sampling technique was used to determine the participants. Data were collected through a semi-structured interview form. n the analysis of data, descriptive and content analysis techniques were used together. The findings are presented in the form of themes, sub-themes and codes. In the study, it was concluded that the disciplinary problems encountered in the project schools and the disciplinary problems encountered in other schools were similar, the sources of the disciplinary problems were similar and the approach of the school administrators or teachers to these problems was similar. In the last stage of the research, the results of the research were discussed with the related literature and some suggestions were made.

Keywords