SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ BÖLÜM MEZUNLARINA YÖNELİK ALGILARI

Author:

Year-Number: 2019-XLIII
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 1718-1743
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin kendi bölüm mezunlarına ilişkin algılarının anlaşılmasıdır. Araştırma nitel yaklaşım desenlerinden olgubilim ile yürütülmüştür. İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyan ve 2018-19 eğitim-öğretim yılı güz döneminde aktif öğrenci olan 124 son sınıf öğrencisinden açık uçlu anket yoluyla veri toplanmıştır. Metaforlar yoluyla son sınıf öğrencilerinin kendi meslekleri hakkındaki olumlu veya olumsuz düşünceleri derinlemesine incelenmiştir. Olumlu algı ve olumsuz algı olarak iki ana kategoriye ayrılan metaforlar Bilge, Umutlu, İşlenmemiş Maden, Lider ve İşsiz, Kıymetsiz, Umutsuz, Yarışçı alt kategorilerine ayrılmıştır. Katılımcıların algılarının cinsiyet ve okul başarısı değişkenleri ile ilişkisi ayrıca değerlendirilmiştir. Cinsiyet değişkeni ile ana ve alt kategoriler arasında bir ilişki bulunamamışken, umutlu ve bilge kategorisini seçen öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamalarının diğer kategorilere göre farklılaştığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to understand the perceptions of senior students in the Department of Political Science and Public Administration on their own greduates. The research was carried out by using phenomenological approach. Data were collected by an open-ended questionnaire from 124 senior students enrolled in the Department of Political Science and Public Administration at İnönü University in the fall semester of 2018-19. Through metaphors, the positive or negative thoughts of senior students about their professions are examined in depth. Metaphors which are divided into two main categories as positive perceptions and negative perceptions are divided into sub-categories: Wise, Hopeful, Unprocessed Mine, Leader and Unemployed, Indecent, Hopeless, Racer. The relationship of participants' perceptions with variables of gender and school success was evaluated separately. While there was no relationship between gender and main and sub-categories, it was observed that general weighted grade point average of students who chose the category of hopeful and wise differed according to other categories.

Keywords