GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDEKİ MÜZİK EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN MÜZİK BEĞENİSİNE ETKİSİ: KAYSERİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Number of pages: 1974-1991
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi 11 ve 12 müzik sınıfı öğrencilerinin müzik eğitimlerinin müzik beğenilerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin Güzel Sanatlar Lisesinde aldıkları eğitim ile müzik beğenilerinin ne ölçüde etkilendiğinin gözlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmada konunun kuramsal temellerinin oluşturulması aşamasında literatür taraması yapılmıştır. Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 11 ve 12. sınıf öğrencilerine Haziran ayında anket uygulanmıştır. Söz konusu anket kişisel bilgiler ve anket soruları olmak üzere iki bölümden oluşturulmuştur. Kişisel bilgilere yönelik 3, müzik beğenilerine yönelik 12, toplam 15 anket sorusu bulunmaktadır. 11 ve 12 müzik sınıfının tamamı araştırmaya katılmıştır. 11 müzik sınıfından 22 öğrenci,12 müzik sınıfından 18 öğrenci toplam 40 öğrenci çalışmada yer almıştır. Öğretim programları incelenerek müzik türleri hakkında yeterli bilgiye sahip olacakları düşünüldüğü için 11 ve 12. sınıf öğrencileri örneklem grubu olarak seçilmiştir. Anket verileri SPSS programından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada Kayseri Güzel Sanatlar Lisesindeki müzik eğitiminin 11 ve 12.sınıf müzik bölümü öğrencilerinin müzik beğenilerini tamamen etkilediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the effect of music education on music tastes of 11th and 12th grade music classes of Kayseri Fine Arts High School. The aim of this study is to observe the extent to which music tastes are influenced by the students' education taken in the Fine Arts High School. In this study, literature review has been done in the stage of forming the theoretical foundations of the subject. 11th and 12th grade music department students of Kayseri Fine Arts High School have been conducted a survey. The questionnaire was composed of two parts: personal information and survey questions. There are 3 questionnaires for personal information, 12 for music tastes, and 15 in total. The students of 11th and 12th grades have been selected as the sample group because they have been thought to have enough knowledge about the types of music by analyzing the curriculums. In the study, it is concluded that the music education in Kayseri Fine Arts High School completely affects the music tastes of 11th and 12th grade students.

Keywords