THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING BELIEFS

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2756-2785
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin epistemolojik ve yabancı dil öğrenimine dair inançları araştırılmıştır. Bu amaçla, Şırnak üniversitesi’nde okuyan 157 kız 145 erkek birinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Nicel very toplama aracları olarak BALLI ve EBQ ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelikler, ortalamalar; öğrencilerin epistemolojik ve yabancı dil öğrenimine ilişkin inançlarının, cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında t-Testi; epistemolojik ve yabancı dil öğrenimine dair inançları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson r. Korelasyon Testi kullanılmıştır. Çalışma, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançların öğrenmenin çaba ve yeteneğe bağlı olduğu alt boyutlarında gelişmiş inançlara sahip oldukları, tek bir doğrunun olduğuna dair inanç boyutunda ise kararsız oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin yabancı dil öğrenimine ilişkin ise birçok inança sahip oldukları gösterilmiştir. Öğrencilerin epistemolojik ve yabancı dil inançları arasında zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna yönelik olarak erkek öğrencilere göre nispeten daha gelişmiş inançlara, yabancı dil öğrenimine ilişkin ise öğrencilerin benzer inançlara sahip oldukları bulunmuştur.

Keywords

Abstract

This study aimed to reveal whether there exists a relationship between epistemological and foreign language learning beliefs of university students in a Turkish university context. In this regard, with the participation of 157 male and 145 female freshmen studying at a public university the study was conducted. To collect data, the EBQ and the BALLI questionnaires were used. Frequencies, means and Pearson correlations were used to analyse the relationship between the participants’ epistemological and foreing language learning beliefs. The results revealed that university students had sophisticated epistemological beliefs in terms of learning depends on effort and learning depends on ability sub-dimensions of the EBQ, while they were uncertain about one single truth dimension. The study also revealed that the participants held various beliefs related to foreign language learning. There was a slight correlation between students’ epistemological and foreign language learning beliefs.

Keywords