THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING BELIEFS
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik ve Yabancı Dil Öğrenmeye İlişkin İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author : Mehmet Emin MUNİS
Number of pages : 2756-2785

Abstract

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin epistemolojik ve yabancı dil öğrenimine dair inançları araştırılmıştır. Bu amaçla, Şırnak üniversitesi’nde okuyan 157 kız 145 erkek birinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Nicel very toplama aracları olarak BALLI ve EBQ ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelikler, ortalamalar; öğrencilerin epistemolojik ve yabancı dil öğrenimine ilişkin inançlarının, cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasında t-Testi; epistemolojik ve yabancı dil öğrenimine dair inançları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson r. Korelasyon Testi kullanılmıştır. Çalışma, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançların öğrenmenin çaba ve yeteneğe bağlı olduğu alt boyutlarında gelişmiş inançlara sahip oldukları, tek bir doğrunun olduğuna dair inanç boyutunda ise kararsız oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin yabancı dil öğrenimine ilişkin ise birçok inança sahip oldukları gösterilmiştir. Öğrencilerin epistemolojik ve yabancı dil inançları arasında zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna yönelik olarak erkek öğrencilere göre nispeten daha gelişmiş inançlara, yabancı dil öğrenimine ilişkin ise öğrencilerin benzer inançlara sahip oldukları bulunmuştur.

Keywords

İnançlar, Epistemolojik İnançlar, Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar, Öğrenme

Read: 218

Download: 72