OKUL TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCU ÖĞRENCİLERLE YER ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL SERMAYE DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Beden Eğitimi ve Spor
Number of pages: 1858-1872
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal sermaye kişinin kendisi ve toplum için oldukça önemli bir değerdir. Bu değerin varlığı pozitif bir katkı sağlarken yokluğunda ise birçok olumsuz durumun oluşması muhtemeldir. Bu araştırmada lisanslı olarak okul takımında yer alan sporcu öğrencilerle yer almayan öğrencilerin sosyal sermaye düzeylerinin belirlenip demografik özellikleriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bunun için Huang’ın (2008) geliştirmiş olduğu “İlköğretim Öğrencileri Sosyal Sermaye Ölçeğinin” Ardahan ve Ezici (2014) tarafından ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için Türkçeye uyarlanan hali kullanılmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep İli İslahiye İlçesinde ortaokulda okuyan 198 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen veriler normal dağılım gösterdiğinden betimsel istatistiklerin yanında, Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin sosyal sermaye düzeyleri ile okul spor takımında olma değişkeni arasında ölçeğin tüm alt boyutlarında lisanslı spor yapan okul takımındaki öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Cinsiyet değişkeninde ölçeğin dört alt boyutunda da kadın öğrencilerin sosyal sermaye düzey ortalamaları erkeklerden yüksek çıksa da sadece “Öğretmenden Yardım İsteme” alt boyutunda kadınlar lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Sınıf düzeyi değişkeninde ise genel olarak öğrenciler arasında fark çıkmazken, okul takımında yer alan sporcu öğrenciler arasında “arkadaşlardan yardım isteme” alt boyutunda 7. sınıflar lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu sonuçlara göre öğrencilerin eğitim-öğretim ortamında sosyal sermaye düzeylerini geliştirebilmeleri adına, sadece zorunlu olarak akademik kaygıyla bulundukları ortamların haricinde bir araya gelebilecekleri ve bir bütün olarak (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) gelişebilecekleri sportif ortamlar oluşturulması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Social capital is a very important value for the individual and society. While the presence of this value makes a positive contribution, many negative conditions are likely to occur in its absence. In this study, it is aimed to determine the social capital levels of the licensed athletes in the school team and the licansed students who are not in the school team and to compare them with demographic characteristics. For this purpose, the Turkish version of the Social Capital Scale of Primary School Students, developed by Huang (2008), was adopted by Ardahan and Ezici (2014) for secondary school students. The study group consisted of 198 students from 6th, 7th and 8th grades attending 4 different secondary schools in Islahiye, Gaziantep. As the obtained data showed normal distribution, in addition to descriptive statistics, Independent Sample T Test and One Way Variance Analysis were used. According to the research findings; A significant difference was found between the social capital levels of the students and being in the school sports team in favor of the licensed sportsmen students in all sub-dimensions of the scale. Although the social capital level of female students in the four sub-dimensions of the gender variable was higher than the male students, a significant difference in favor of female students appeared only in the Asking for Help from the Teacher sub-dimension. In general, there was no difference between the students in the grade level variable but there was a significant difference in favor of the 7th grade students in the Asking for Help from Friends sub-dimension among the students in the school team. According to these results, in order to improve the social capital levels of the students in the educational environment, it is suggested to create sporting environments where they can gather together only outside the environments they are in with academic concern and develop as a whole (cognitive, affective and psychomotor).

Keywords