ENDÜSTRİ 4.0 ALT BİLŞENLERİ KAPSAMINDA MALİYET MUHASEBESİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2019-XLIII
Number of pages: 1696-1717
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin geldiği son noktada işletmelerin etkinliklerinin ve verimliliklerinin arttırılmasında, teknolojiye adaptasyon büyük bir önem taşımaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte geleneksel üretim sistemleri yerini teknolojiye dayalı yeni sistemlere bırakmaya başlamıştır. Değişen üretim ortamları da maliyet muhasebesi sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını gerektirmektedir. Çünkü yüksek yatırım maliyetleri, ürün çeşitliliğinin artması, ürün yaşam süresinin kısalması, yüksek kalite beklentisi ve müşteri odaklı olma gibi sebepler ürün maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel maliyet sistemlerinin yetersiz kalmasıyla sonuçlanmıştır. Ayrıca teknoloji yoğun üretim sürecinde mamul maliyetini oluşturan unsurlarda da değişimler meydana gelmektedir. Değişen üretim sürecinde toplam maliyetler içinde ilk madde malzeme maliyetleri hemen hemen aynı kalırken, işçilik giderlerinin payı azalmakta, genel üretim giderlerinin payı ise artmaktadır. Endüstri 4.0’ın 3D yazıcılar, simülasyon, siber fiziksel sistemler ve otonom robotlar vb. alt bileşenlerinde oluşan değişim ve gelişmeler üretimin şeklini süreçlerini dolayısı ile maliyet muhasebesini de değiştirmektedir. Bu çalışmada, endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikler ile üretim maliyetlerinde ve maliyet muhasebesi üzerinde gerçekleşmesi tahmin edilen değişimler incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Adaptation to the latest technological advancements has great importance today for increasing the efficiency and productivity. Traditional production systems are now being replaced by new technology-based systems as Industry 4.0 advances. Changing production environments also made it necessary the restructuring of cost accounting systems. Traditional costing methods are insufficient as a consequence of the reasons such as high investment cost, wider product diversity, shorter product life cycle, higher quality expectations and more customer oriented management etc. Besides, elements that consists the cost of the product are changing within this high-tech production processes. In this high-tech production process, the share of labor costs decreases and the share of overhead costs increases while the costs of raw materials remain almost the same. The changes and developments in the sub-components of industry 4.0 such as 3D printers, simulation, cyber physical systems and autonomous robots change the shape of production processes and inevitably changes cost accounting too. In this research, the innovations brought by industry 4.0 and the expected changes in production costs and cost accounting are examined.

Keywords