YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ YEDİ İKLİM TÜRKÇE SETİNİN (TEMEL SEVİYE: A1) DİNLEME ETKİNLİKLERİNİN ÇERÇEVE PROGRAMI ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-XLIII
Number of pages: 1836-1851
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel beceri alanına ayrılan dil; başta ailede daha sonra okulda öğretmenler vasıtasıyla öğretilmektedir. Dil öğretilirken bu beceri alanlarının her birine ayrı bir önem verilmesi gerekirken dinleme becerisi diğer becerilerin gölgesinde kalmıştır. Bu çalışmada ise bugün birçok Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER)’inde ders kitabı olarak okutulan Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim seti temel seviye ders kitabında yer alan dinleme etkinlikleri Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metninde temel seviye dinleme becerileri için belirlenen ölçütlere uygunluğu, ders kitabında yer alan etkinlikler içerisinde dinleme etkinliklerinin yeri ve dinleme etkinliklerinin dinleme sürecine uygunluğu açılarından incelenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda doküman analizi yöntemi kullanılmış Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim seti temel seviye ders kitabı belirlenen ölçütler doğrultusunda incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda dinleme etkinliklerinin basit, sade, anlaşılır ve günlük hayatta kullanılabilecek diyaloglardan oluştuğu, dinleme öncesine ait etkinliklerin yer almadığı, dinleme sırası ve sonrası etkinliklerinin ise aynı tip olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Language divided into four basic skill areas: listening, speaking, reading and writing; it is taught primarily in the family and then through teachers at school. While each of these skill areas should be given a special attention when teaching language, listening skills have been overshadowed by other skills In this study, listening activities in the Yunus Emre Institute Turkish Teaching kit basic level textbook, which is taught as a textbook in many Turkish Teaching Centre’s (TOMER), are the basic level listening in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) conformity to the criteria set for their skills, the location of listening activities within the activities in the textbook and the suitability of listening activities to the listening process are examined. For these purposes, document analysis method was used and Yunus Emre Institute Turkish Teaching kit basic level textbook was examined in accordance with the specified criteria. As a result of the investigations, listening activities consist of simple, understandable and dialogues that can be used in everyday life. The findings show that there are no pre-listening activities, and also the listening order and post-listening activities are the same type.

Keywords