HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE EĞLENME DÜZEYİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2564-2581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin hayat bilgisi dersindeki eğlenme düzeylerini belirlemeye yarayan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırma, kesitsel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Uşak ilinde öğrenim gören ilkokul öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Uşak ili merkez ilçedeki farklı sosyo-ekonomik düzeydeki üç ilkokulda öğrenim gören toplam 255 ikinci ve üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Ölçek geliştirme sürecinde alanyazın taraması, madde havuzunun oluşturulması, görünüş geçerliğinin sağlanması, pilot uygulamanın yapılması, yapı geçerliğinin sağlanmasına yönelik açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin yapılması ile güvenirliğin sağlanması aşamaları takip edilmiştir. Analizler sonucunda iki boyutlu ve 10 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir yapı elde edilmiştir. Birinci boyut “dersin içeriğiyle ilgili eğlenme düzeyi”, ikinci boyut ise “dersin işlenişiyle ilgili eğlenme düzeyi” olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin yapısı; üçlü Likert tipinde, Her zaman (1), Bazen (2), Hiçbir zaman (3) şeklinde derecelendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan ise 30’dur. Sonuç olarak Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeğinin, ilkokul ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin bu derse yönelik eğlenme düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale for measuring the level of fun of primary school students in life science course. The research was designed with cross-sectional survey model. The population of the study consists of primary school students studying in Uşak. The sample consisted of 255 second and third grade students studying in three primary schools of different socio-economic levels in the central district of Uşak. In the scale development process, the steps of scanning the literature, establishing the item pool, ensuring the validity of the appearance, performing the pilot implementation, performing the exploratory and confirmatory factor analyzes to ensure the construct validity were followed. As a result of the analyzes, a valid and reliable structure consisting of 10 items was obtained in two dimensions. The first dimension was named as the level of fun related to the content of the course” and the second dimension was” the level of fun related to teaching the course. Items of the scale constructed in Triple Likert type, always (1), sometimes (2), never (3) is rated as. The lowest score that can be obtained from the scale is 10 and the highest score is 30. The results indicate that the Scale of Determining the Level of Fun in Life Science Course is a valid and reliable measurement tool in measuring the fun level of the second and third grade students in primary school.

Keywords