SPOR YAPAN BİREYLERİN AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-XLIV
Language : Türkçe
Konu : spor yönetimi
Number of pages: 570-582
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada spor yapan bireylerin akran ilişkileri ve akran zorbalığının ortaya koyduğu etkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma evrenini Fırat Üniversitesi alanı içerisinde spor yapan bireyler oluştururken, örneklemini ise tesadüfü yöntemle seçilmiş 200 kişi oluşturmaktadır. Çalışmamızda ‘Spor yapan bireylerin akran ilişkileri ve akran zorbalığının incelenmesi’ ölçmek üzere Bukowski, Hoza ve Boivin geliştirilen, Türkçe uyarlaması Atik, Doğan ve arkadaşları tarafından yapılan akran ilişkileri ölçeği ile Zorbalık eğilimlerinin ölçülmesinde ise Olweus tarafından geliştirilen ve dölek tarafında Türkçeye uyarlanan zorba/mağdur ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada uygulanan istatistiksel analizler için dağılım normal olduğundan frekans, yüzde, ikili karşılaştırmalarda t testi, çoklu karşılaştırmalarda ise anova testi uygulanmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin %51.0’ının erkek, %63.5’ inin 18-22 yaş aralığında %48.0’ının ilde yaşadığı ve %89’unun lisans düzeyinde bir eğitim seviyesine sahip olduğu görülmüştür. Yine spor yapan bireylerin aylık gelir durumları incelendiğinde %55.0’ının 1000 tl’ nin altında gelir düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak spor yapan bireylerin akran ilişkileri ve zorbalık eğilimleri incelendiğimde; akran ilişkilerinde, olumsuz yansıtma, duygusal paylaşım eksikliklerinde ve zorbalık eğilimlerinde erkeklerin daha çok baskın oldukları görülürken, 18-22 yaş grubundaki bireylerin 28-32 yaş grubundakilere oranla daha çok benimsedikleri tespit edilmiştir. Yaşadığı yer, eğitim ve aylık gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted with the aim of investigating the peer relationships and peer victimization of individuals who do sports. The population of the study consisted of individuals who do sports in Fırat University while the sample of the study consisted of 200 individuals who were randomly chosen. In our study, the Peer Relationship Scale, which was developed by Bukowski, Hoza and Boivin and adapted to Turkish by Atik, Doğan et al. and the Bully/Victim Scale, which was developed by Olweus and adapted to Turkish by Dölek, were used to conduct the investigation of peer relationships and peer victimization of individuals who do sports. For the statistical analysis in the study, because the distribution was normal, frequency calculation, percentage calculation, t-test for two-group comparisons and ANOVA test for multiple-group comparisons were conducted. The participants in the study included 51.0% of males and 63.5% of 18-22 years old individuals. It was also determined that 48.0% of them lived in cities while 89.0% of them had education at the undergraduate level. In the evaluation of the monthly income levels of the participants, it was determined that 55.0% of them had income levels that were less than 1.000 TL (Turkish Liras). As a conclusion of the investigation of peer relationships and peer victimization tendencies of individuals who do sports, it was observed that males were more dominant in peer relationships, negative reflection, lack of emotional sharing and victimization tendencies while it was determined that the 18-22 years old group adopted more compared to those in the 28-32 years old group. No significant difference was observed in the variables of the place of residence, education or monthly income level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics