NATIONAL INTEREST IN POST-COLD WAR TURKISH FOREIGN POLICY: A COMPARATIVE ANALYSIS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PRIME MINISTERIAL PROPOSALS

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 1345-1370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulusal çıkar devletlerin dış politika amaçlarını ifade ederken yaygın şekilde kullandıkları kavramlar arasında yer almaktadır. Kavramın bu kadar yaygın olarak kullanılmasının ve hala toplumlar nezdinde karşılık bulmasının başlıca nedeni, kavramın uluslararası ilişkiler disiplinindeki en popüler kavramlardan ikisinin bir araya getirilerek oluşturulmasıdır: “Ulus” ve “çıkar”. Öte yandan, mevzubahis kavramlar uluslararası ilişkilerin en tartışmalı kavramları arasında da yer almakta ve kavramın muğlaklaşmasına neden olmaktadır. Okuyacağınız çalışma hem ulaşacakları, ulaştıkları noktada ise gözetecekleri, bir dış politika amacı hem de dış politikadaki davranışlarını meşru kılmada bir araç olarak ulusal çıkar kavramının devletlerin dış politika davranışlarında merkezi bir yere sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu noktadan hareketle Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’de görev yapmış hükümetlerin sınır ötesi askeri operasyon gerçekleştirebilme yetkisi alabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmuş oldukları başbakanlık tezkereleri çalışmanın örneklemi olarak tercih edilmiştir. Nitekim Başbakanlık tezkereleri hakkındaki görüşmeler sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen görüşmelerde sıklıkla başvurulan argümanlardan birinin yine ulusal çıkar kavramı olduğu görülmektedir. Başbakanlık tezkerelerinin görüşülmesi sırasında kullanılan söylemlerin karşılaştırılarak analiz edilmesi yöntemi ile yakın dönem Türk dış politikasında ulusal çıkar kavramının nasıl anlamlandırıldığı çalışmanın sonuç kısmında değerlendirilecektir. Ulusal çıkar kavramının Soğuk Savaş sonrası dönem Türkiye'nin dış ve bölgesel politikaları çerçevesinde somutlaştırılarak kavramın dış politika çözümlemelerinde kullanılmaya daha elverişli bir hale getirmek yönünde uluslararası ilişkiler literatürüne katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

National interest is one of the concepts that states commonly use when expressing their foreign policy objectives. The main reason why the concept can be used so commonly and still stimulate the social response is that the concept is formed by two of the most popular concepts in the discipline of international relations: “Nation” and “interest”. Per contra, the relevant concepts are among the most controversial concepts of international relations and cause the concept to become very ambiguous. The study is based on the assumption that the concept of national interest as a means of justifying their behavior in foreign policy. From this point of view, the Prime Ministerial Proposals submitted to the Turkish Grand National Assembly in order to obtain the authorization to carry out cross-border military operations in the post-Cold War period were preferred as a sample of the study. As a matter of fact, one of the arguments frequently used in the meetings held in the Assembly is again the concept of national interest. How the concept of national interest in Turkish foreign policy in the near term is interpreted by the method of comparing and analyzing the discourses used during the discussion of the Prime Ministerial Proposals will be evaluated in the final part of the study. It is aimed to contribute to international relations literature in order to make the concept of national interest more suitable for use in foreign policy analysis by embodying the concept in the framework of the foreign and regional policies of Turkey in the post-Cold War period.

Keywords