ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ MUTLULUK DÜZEYLERİ İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

Author:

Number of pages: 583-599
Year-Number: 2020-XLIV

Abstract

Bu araştırmada ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersi mutluluk düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu % 53.1’ini (n=326) erkek, % 46.9’unu (n=288) kız öğrenciler olmak üzere toplamda 614 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Gaderman, Reichl ve Zumbo (2009) tarafından geliştirilen Altay ve Ekşi’nin (2018) Türk kültürüne uyarladığı “Çocuklar için yaşam doyum” ölçeği ile Uğraş ve Serbes (2019) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verilerin analizinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. . Beden eğitimi dersi mutluluk düzeyinin yaşam doyumunu açıkladığı varyans oranın % 45 olduğu tespit edilmiştir R2 = .45, p = .000). Modele göre ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi dersi mutluluk düzeyi arttıkça yaşam doyumları da artmaktadır. Beden eğitimi dersi mutluluk düzeyinin öğrencilerin yaşam doyumları üzerinde güçlü bir yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Beden eğitimi dersi haftalık ders saatini arttırılması önerilebilir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the relationship between happiness levels and life satisfaction of secondary school students. The study group consisted of 614 students (53.1% (n = 326) male and 46.9% (n = 288) female students. Data collection tools were developed by Gaderman, Reichl and Zumbo (2009), Altay and Ekşi (2018) adapted the Turkish culture to the “Life Satisfaction for Children Scale” and Happiness Level Scale for Physical Education Lessons” developed by Uğraş and Serbes (2019). Relational screening method was used in the research. Structural equation modeling was used in the analysis of the research data. It was found that the variance rate in which the happiness level of physical education lesson explained life satisfaction was 45% R2 = .45, p = .000). According to the model, life satisfaction increases as the happiness level of physical education lesson increases in secondary school students. It has been concluded that happiness level of physical education course is a strong predictor of life satisfaction of students. It may be recommended to increase the number of hours per week of physical education.

Keywords