ORHAN PAMUK’UN PERSPEKTİFİNDEN DOĞU-BATI ÇATIŞMASI

Author:

Number of pages: 475-488
Year-Number: 2020-XLIV

Abstract

Karşıtlıkları/çelişkileri romanın temeli olarak gören Orhan Pamuk’un tema dünyasında Doğu-Batı çatışması önemli bir yere sahiptir. Pamuk, Doğu ve Batı kültürünün kesiştiği önemli bir yer olan Türkiye’de, İstanbul’un Nişantaşı semtinde büyümüştür. Bu ortamda yetişen Pamuk, iki kültürü birlikte tanımıştır. Bu iki ayrı dünya, Doğu ve Batı kültürü, Pamuk’un sorgulamalarının merkezine yerleşmiştir. Bu araştırmanın amacı, Orhan Pamuk’un tema dünyasında önemli bir yeri olan Doğu-Batı çatışmasının eserlerine yansımasını belirlemek ve betimlemektir. Araştırma süreci nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesiyle yürütülmüş, elde edilen verilerin analizinde betimleyici-yorumlayıcı analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, farklı konular üzerinden işlenen çatışma unsurlarının çok boyutlu ve karmaşık olan yapılarının bozulmadan, hayatın içerisinde olduğu gibi aktarıldığı, bir sonuca varma amacı taşımadığı; sorgulama, yorumlama ve sonuca varma gibi anlamsal işlemlerin okuyucuya bırakıldığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

East-West conflict has an important place within the theme world of Orhan Pamuk who considers conflicts/contradiction as the basis of novel. Pamuk grew up in Nişantaşı district in Istanbul in Turkey that is an important place where East and West culture coincide. Pamuk, who was raised in this environment, knew both cultures together. This separate two worlds, East and West cultures, took its place in Pamuk’s way of questioning. The purpose of this study is to determine and describe the reflection of East-West conflict, which has an important place in Orhan Pamuk’s theme world, on his works. The process of the research was conducted with document analysis which is one of the qualitative research methods, and descriptive-interpretive analysis was utilized in the analysis of the data obtained. As a result of the research it was determined that conflict factors handled upon different aspects are transferred in life as they are without corrupting their multi dimensional and complicated structure, they do not have a purpose of reaching a conclusion; and semantic processes such as questioning, interpreting and concluding were left to the reader.

Keywords