BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL ZEKÂ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Number of pages: 1943-1954
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada Beden Eğitimi Öğretmenliği alanında pedagojik formasyon eğitimi almakta olan öğrencilerin sosyal zeka becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu,) ile Silvera, Martinussen ve Dahl (2001) tarafından geliştirilen, Doğan ve Çetin (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Tromso sosyal zeka ölçeği kullanılmıştır. Sosyal beceri alt boyutu ve toplam ölçek puanı normal dağılım göstermediği için non-parametrik testlere tabi tutulmuştur. Sosyal zekâ ölçeğinin sosyal bilgi süreci ve sosyal farkındalık alt boyutları normal dağılım gösterdiği için parametrik testlere tabi tutulmuştur. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda erkek katılımcıların kadınlara göre daha yüksek sosyal bilgi süreci, sosyal beceri ve sosyal zekâ düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında pedagojik formasyon eğitimi almakta olan öğrencilerin sosyal zekâ alt boyutlarından sosyal bilgi süreci ve sosyal beceri düzeylerinin orta seviyenin altında olduğu, sosyal farkındalık düzeylerinin orta seviyede olduğu, toplam sosyal zekâ düzeylerinin de orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Bunun için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği adaylarının, girişimci birey olmalarını sağlayacak aktivitelere aktif katılımlarının arttırılması sağlanmalıdır.

Keywords

Abstract

In the study, it was aimed to examine social intelligence skills of the students studying at the Physical Education Teaching Department getting pedagogical formation education. As the data collection instruments, Personal Information Form and Tromso social intelligence scale, developed by Silvera, Martinussen and Dahl (2001) and adapted to Turkish by Doğan and Çetin (2009) were used. As the sub-dimension of social skills and total scale score did not show a normal distribution, non-parametric tests were applied. The sub-dimension of social information processing and social awareness scores showed a normal distribution, so parametric tests were used. The significance level for the analysis were accepted as p<0.05. As a result of the study, it was revealed that, the level of social information processing, social skills and social intelligence of the male participants were higher than female participants. In addition, it was determined that the among social intelligence sub-category, social knowledge process and social skills levels of the students who were getting pedagogical formation training in the field of Physical Education and Sports Teaching were below the moderate level, the social awareness levels were at the moderate level and the total social intelligence levels were at the moderate level. Therefore, active participation of the Physical Education and Sports Teacher candidates in activities that will enable them to be entrepreneurial individuals should be increased.).

Keywords