TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI KONUMUNA DAİR İKİ YAKLAŞIM: FİKRET BAŞKAYA VE AHMET DAVUTOĞLU ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 4698-4724
Year-Number: 2020-XLIX

Abstract

Dünya sistemi içinde Türkiye’nin devletler hiyerarşisindeki yerini tespit etmek dış politika vizyonu açısından önem arz etmektedir. Bu yerin ne olduğuna yönelik farklı değerlendirmeler mevcuttur. Değerlendirmede bulunan kişilerin dayandıkları farklı dünya görüşleri Türkiye’nin uluslararası konumu hakkında farklı çıkarımlara yol açmaktadır. Bu çalışmada, iki farklı paradigma içinden konuşan/düşünen iki entelektüelin konuya yaklaşımları sunulmaya çalışılmıştır. Böylece uluslararası konumun her şeyden önce bir perspektif meselesi olduğu gösterilmek istenmiştir. Bu iki farklı yaklaşımın; tarihe, coğrafyaya, ekonomiye, kültüre ve sosyo-politik unsurlara yükledikleri anlamlarla dünya sistemi içinde Türkiye’nin konumunu nasıl okudukları anlaşılmaya çalışılmıştır. Fikret Başkaya’nın değerlendirme tarzında iktisadi unsurlar ağır basmaktayken Davutoğlu’nun tarihi, kültürel ve felsefik olguları ön plana çıkardığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In the world system identify the position of Turkey in the hierarchy of states is important in terms of foreign policy vision. There are different assesments of what this position is. Different world wiew of evaluators The different world views on which the assessors rely leads to different conclusions about the international position of Turkey. In this study, the approaches of two intellectuals who think/talk through two different paradigms are tried to be presented. Thus, it is desired to show that the international position is first of all a perspective issue. Through their meanings on history, geography, economy, culture and socio-political elements, it has tried to understand how these two different approaches read the position of Turkey in the world system. While economic factors predominate Fikret Başkaya's evaluation style, Davutoğlu emphasizes historical, cultural and philosophical phenomena.

Keywords