İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUL MATEMATİK DERSİNE VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim-Matematik Öğretimi
Number of pages: 2582-2606
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; ilkokul dördüncü sınıf matematik dersinde işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin akademik başarı ve matematiğe karşı tutuma etkisini ortaya çıkarmak ve işbirliğine dayalı yöntem hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. Araştırmada tek grup öntest-sontest desen kullanılmıştır. Araştırmada 4. sınıf matematik programının “Çevre Uzunluklarını Hesaplama” ünitesinde yer alan kazanımlar deney grubunda 23 ders saati boyunca işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının “Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri” ve “Takım Oyun Turnuva” tekniklerinin bir arada uygulanmasını içeren “Takım Oyun Turnuva Destekli Öğrenci Takımları ve Başarı Bölümleri” tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılının II. döneminde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Malatya Battalgazi ilçesinde 4. sınıfta öğrenim gören 10 kız, 10 erkek öğrenci olmak üzere 20 öğrencilerden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak Baykul (1990) tarafından geliştirilen matematik tutum ölçeği, araştırmacı tarafından geliştirilen matematik başarı testi ve işbirliğine dayalı öğrenme yöntemini değerlendirme anketi uygulanmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin öntest ve sontest puanları arasındaki fark hesaplanıp, ilerleme puan dizileri oluşturulmuş, daha sonra çalışma grubunun süreçteki akademik başarı ve tutuma ilişkin ilerlemelerinin göstergesi olan bu fark puan ortalamaları normal dağılım gösterdiğinden ilişkisiz örneklemler için t-test ile karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili düşüncelerinin analiz edilerek değerlendirilmesinde ise frekans ve yüzde değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda işbirliğine dayalı öğrenme yöntemindeki tekniklerinin birleşimi deney grubunda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarıları ve tutumları üzerinde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılaşmaya neden olmamıştır. Öğrenciler işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili genel olarak olumlu görüş belirtmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research; To reveal the effect of cooperative learning method on academic success and attitude towards mathematics in fourth grade mathematics lesson in primary school and to determine their thoughts on cooperative method. In the research, single group pretest-posttest pattern was used. The achievements in the "Calculating Perimeter Lengths" unit of the 4th grade mathematics program in the research include "Team Team Tournament Supported Student Teams", which includes the application of the "Team Team Tournament" techniques and "Team Team Tournament" techniques in the experimental group for 23 lessons. Success Departments” technique was applied. The working group of the research is the second year of 2015-2016 academic year. In the period of Malatya Battalgazi district of the Ministry of National Education, it consisted of 20 students, including 10 girls and 10 boys. As the data collection tool, mathematics attitude scale developed by Baykul (1990), mathematics achievement test developed by the researcher, and a questionnaire to evaluate collaborative learning method were applied. In the analysis of the data, the difference between the students' pretest and posttest scores was calculated, progress score sequences were created, and then these difference scores, which are the indicators of the progress of the study group regarding academic achievement and attitude, were compared with the t-test for unrelated samples. Frequency and percentage values were used to analyze and evaluate students' thoughts about collaborative learning. As a result of the research, the combination of the techniques of cooperative learning method did not cause any significant difference in terms of gender on the academic achievements and attitudes of female and male students studying in the experimental group. Students generally expressed a positive opinion about the cooperative learning method.

Keywords