SPOR EĞİTİMİ VEREN KADIN AKADEMİSYENLERİN KARİYER ENGELLERİNİN MOBBİNGE MARUZİYET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ DEĞİŞKENLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Number of pages: 1174-1184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; spor eğitimi veren kadın akademisyenlerin kariyer engellerinin mobbinge maruziyet, örgütsel bağlılık ve iş tatmini değişkenlerine göre incelenmesidir. Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini Türkiye’de BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinde görev yapan 371 kadın akademisyen oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı araştırma kapsamına alınmış ve 310 kadın akademisyen ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırmanın kapsayıcılık oranı %83.8’dir. Araştırmanın veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kadın akademisyenlere mobbinge maruziyet, iş tatmini ve örgütsel bağlılığa ilişkin sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümde Alaçam ve Altuntaş (2015) tarafından geliştirilen Kadın Akademisyenlerin Kariyer Engelleri Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programında değerlendirilmiş ve sayı, yüzde, ortalama olarak ifade edilmiştir. Analizde bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Mobbing eylemine maruz kalan kadın akademisyenlerin kariyer engeli algıları, mobbing eylemine maruz kalmayan kadın akademisyenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Kadın akademisyenlerde iş tatmini ve örgütsel bağlılık algısı yükseldikçe kariyer engelleri algısı da düşmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research was to examine career obstacles of female academicians according to variables of exposure to mobbing, organizational commitment and job satisfaction. This was a descriptive comparative research. The population of this research was constituted by 371 women academicians who work for School of Physical Education and Sports and Faculties of Sport Sciences in Turkey. The whole universe was included in the study and the research was completed with 310 female academicians. The reliability of the study was 83.8%. The data collection tool of the research consists of two parts. In the first part, questions were posed to women academics about exposure to mobbing, job satisfaction and organizational commitment. In the second part, Career Barriers Scale of Women Academicians developed by Alaçam and Altuntaş (2015) was used. The data were evaluated in SPSS program and expressed as number, percentage and average. Independent samples t test and ANOVA were used in the analysis. As a result, the perception of career disability of female academics exposed to mobbing was higher than female academicians not exposed to mobbing. As female academicians' perception of job satisfaction and organizational commitment increases, their perception of career barriers also decreases.

Keywords