YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMININ YAZMA KAYGISINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-XLV
Number of pages: 1078-1097
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, dijital hikâye anlatımının Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma yönelik kaygısına etkisinin olup olmadığı incelemektir. Araştırma, yarı deneysel desen olan “ön-test ve son-test kontrol gruplu” modele uygun tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Harran Üniversitesi TÖMER’de eğitim gören B1 düzeyindeki yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada, TÖMER’de eğitim gören B1 düzeyinde bulunan 2 sınıf seçilmiştir. Bu sınıflar yansız atama yoluyla deney ve kontrol grubuna ayrılmıştır. Araştırma, 21’i deney grubu ve 19’u kontrol grubu olmak üzere toplam 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın dijital hikâyelere dayalı uygulama süresi on hafta sürmüştür. Uygulama, B1 düzeyinden başlayıp B2 düzeyinin sonuna kadar devam etmiştir. Araştırmanın verileri; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik Şen ve Boylu (2017) tarafından hazırlanan “Yazma Kaygısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın veri analizinde, yazma kaygısını değerlendirmek için t-testi ve karışık ölçümler için iki yönlü varyans analizi testi yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yazma kaygısı son-test puanlarına göre deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to examine whether digital storytelling has an effect on writing anxiety of students who learn Turkish as a foreign language. The research is designed in accordance with the semi-experimental pattern "pre-test and post-test control group" model. The study group of the research consists of B1 level foreign students studying at TOMER in Harran University. In the research, 2 classes at B1 level were selected in TÖMER. These classes are divided into experimental and control groups through unbiased appointment. The research was carried out with a total of 40 students, 21 of whom were experimental groups and 19 were control groups. The duration of the research based on digital stories took ten weeks. The implementation started from B1 level and continued until the end of B2 level. The data of the research; It was collected with the “Writing Anxiety Scale” prepared by Şen and Boylu (2017) for those who learn Turkish as a foreign language. In the data analysis of the research, t-test was used to evaluate writing anxiety and two-way variance analysis test for mixed measurements. SPSS 23.0 package program was used in the analysis of the data. As a result of the research, it was revealed that there was a significant difference in favor of the experimental group according to the post-test scores of the writing anxiety of the experimental and control group students.

Keywords