DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE KUMUK TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞI

Author:

Number of pages: 501-529
Year-Number: 2020-XLIV

Abstract

Kafkasya, insan yaşamı için zorlu coğrafi şartlara sahip bir bölge olsa da doğudan batıya, kuzeyden güneye göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle tarih boyunca birçok etnik unsura yurt olmuştur. Kumuk Türkleri de bu coğrafyada yaşayan etnik unsurlardan birisidir. Rusların 17. yüzyıldan itibaren güçlenerek yayılmacı politika izlemeleri neticesinde yüzyıllardır Kafkasya’da yaşayan Türk toplulukları Osmanlı Devleti’ne sığınmak zorunda kalmışlardır. Kumuk Türkleri özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında anayurtlarını terk ederek Anadolu’ya gelmek zorunda kalmışlardır. Anadolu’ya yerleşen Kumuk Türklerinin dillerine ait verilere Derleme Sözlüğü’nde rastlamak mümkündür. Derleme Sözlüğü, Türkiye Türkçesi ağızlarındaki söz varlığı ile ilgili en kapsamlı çalışmadır. Bu makalede, söz konusu sözlükte yer alan Kumuk Türkçesine ait söz varlığı ünlü ve ünsüz değişmeleri çerçevesinde incelenecektir.

Keywords

Abstract

Although the Caucasus is a region with difficult geographical conditions for human life, use it on the migration routes from east to west, from north to south. Kumuk Turks are one of the ethnic elements living in this geography. Turkish communities living in the Caucasus for centuries had to take shelter in the Ottoman Empire as a result of the Russians getting stronger and expanding since the 17th century. Kumuk Turks had to come to Anatolia by leaving their homeland especially in the second period of the 19th century and early 20th century. It is possible to find the data of the languages of Kumuk Turks who settled in Anatolia in the Turkish Dialects Dictionary. Turkish Dialects Dictionary is a dictionary, Turkey is the most comprehensive study of the Turkish dialects. In this article, the vocabulary belonging to Kumuk Turkish in the dictionary in question will be examined within the framework of vowels and consonant changes.

Keywords