SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN BELİRLENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 1929-1942
Year-Number: 2020-XLVI

Abstract

İnsanlığın yaratılışıyla birlikte çalışma kavramı hayatın devamı için zorunlu bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. İnsanın ömründeki bir "günlük" süreç incelendiğinde sürecin bir kısmı çalışma, yeme içme, uyku gibi fizyolojik ihtiyaçların karşılanması, bir kısmı da artık zaman anlamındaki boş zamandan oluşmaktadır. İnsanlar boş zamanlarını yenilenme ve tazelenme amacıyla rekreatif etkinliklere katılarak değerlendirebilmektedirler. İlgili literatür incelendiğinde, rekreatif etkinliklere katılımlarda bazı engellerin olduğu göze çarpmaktadır. Bu nedenden dolayı Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin boş zamanlarında rekreatif etkinliklere katılımın önündeki engelleri belirlemek; bu engellerin bazı bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmaya toplam 180 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ile Gürbüz ve vd. (2010) yılında geliştirdiği Boş Zaman Engelleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerinin değerlendirilmesinde spss paket programı kullanılmış anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde; katılımcıların, rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturan unsurlar arasında tesis faktörünü ve onunla beraber bireysel psikoloji faktörlerinin takip ettiği tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, öğrencilerin boş zamanlarını daha aktif, etkin ve çok çeşitli aktivitelerle değerlendirebilmeleri için sunulan olanaklar yeniden değerlendirilmelidir. İş veya ders yoğunluğundan dolayı boş zaman aktivitelerine katılamayan gençlere kısa tatillerinde veya iş dışı zamanlarında özel bir mekân ve özel bir zaman ayırmayı gerektirmeyen aktiviteler önerilebilmektedir.

Keywords

Abstract

Working concept has emerged as an inevitable fact for the continuation of life from the creation of the humanity to date. When “one average day” of human life is examined, some part of this period consists of meeting physiological needs like working, eating and drinking and other part is called as a free time which can be defined as residual time of other activities. People can use their free time by participate in recreational activities to regenerate and refresh thyself. When the related literature is examined, it is observed that there are some obstacles to participation in recreational activities. For this reason, it is aimed to determine the barriers to participation of recreational activities of Fırat University Faculty of Science students in their free time and to reveal whether these barriers differ according to some independent variables. 180 students have participated to the investigation. Leisure Time Barriers Scale developed by Gürbüz et al. (2010) and Personal information form were used as a data collection tool. SPSS software was used to evaluate the data and the level of significance was accepted as p <0.05. When the analysis results are examined, it is seen that facility and individual psychology factors are determined as important factors among others. In the light of given findings, the opportunities offered for students to evaluate their free time with more active, effective and various activities should be reassessed. Young people who cannot participate in free time activities due to work or course intensity may be offered special activities and activities that do not require a special time during their short breaks or out of work.

Keywords