ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME İÇİN ÖĞRETMEN GÜÇSÜZLÜĞÜNÜ ANLAMA

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2533-2563
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda öğretmen güçlendirmeye olan ilgi artmıştır. Öğretmen güçlendirmeyle ilgili çalışmalar, birtakım yapısal düzenlemelerin ve yönetsel uygulamaların bireysel ve örgütsel sonuçlar üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Bu nitel araştırma öğretmen güçsüzlüğünün kaynaklarını ve duyuşsal bileşenlerini öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlemeye çalışır. Bu sayede öğretmen güçlendirme için geliştirilecek politika ve uygulamalara farklı bakış açıları sunar. Açıklayıcı durum çalışması olarak desenlenen araştırmanın katılımcılarını maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenen, Kilis ilinde görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ve kapalı uçlu soru formuyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcı öğretmenlere sınıf içinde, okul içinde ve mesleğe bağlı olarak sosyal hayatlarında yaşadıkları güçsüzlük duyguları üzerine sorular sorulmuştur. Kapalı uçlu soru formunda ise katılımcı öğretmenlere güçsüzlük yaşadıkları durumlarda deneyimledikleri duygular sorulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi ve frekans analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; mesleğin statüsü ve özellikleri, okul kültürü ve iklimi, okul müdürlerinin yönetim tarzı, öğrenci özellikleri, okul koşulları ve kaynaklar, veli tutum ve davranışları, eğitim ve öğretmen politikaları, bireysel faktörler bağlamında mesleki yeterlik ve iş aile çatışması öğretmen güçsüzlüğüne yol açabilecek faktörler olarak belirlenmiştir. Ayrıca araştırma bulguları güçsüzlük yaşanan duruma bağlı olarak kadercilik, boyun eğme, geri çekilme ve kaygı duygularının öğretmen güçsüzlüğünün duyuşsal bileşenleri olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The interest in teacher empowerment has risen in recent years. Studies related to teacher empowerment have concentrated on the effect of certain structural arrangements and administrative practices on individual and organizational outcomes. This qualitative research attempts to determine the sources and affective components of teacher's weakness on the basis of teachers' opinions. Thus, it presents different perspectives on policies and practices to be developed for teacher empowerment. The participants of the research, which was designed as a descriptive case study, are comprised of 20 teachers who were selected via the maximum variation sampling and working in Kilis Province. The data of the research were collected by means of a semi-structured interview form and a closed-ended questionnaire. Participating teachers were asked questions about their feelings of weakness they experienced in the classroom, in the school and in their social lives due to their profession. In the closed-ended questionnaire, participating teachers were asked about their feelings in case of a weakness. Content analysis and frequency analysis were performed for the analysis of the data. As a result of the research, profession's status and characteristics, school culture and climate, management style of school principals, student characteristics, school conditions and resources, parents' attitude and behaviour, education and teacher policies, individual factors in the context of professional competence and work family conflict has been identified as factors that could lead to teacher weakness. Moreover, the findings of the research indicate that their feelings of fatalism, submission, withdrawal and anxiety were the affective components of teacher's weakness depending on the situation of weakness.

Keywords