OKUMA GÜÇLÜĞÜNÜN GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA FERNALD YÖNTEMİNİN KULLANIMI

Author:

Number of pages: 1209-1227
Year-Number: 2020-XLV

Abstract

Bu araştırmada okuma güçlüğünün giderilmesinde kullanılan Fernald yönteminin etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada Fernald yönteminin bir öğrencinin okuma hızı, kelime tanıma düzeyi ve okuduğunu anlama düzeyini geliştirmedeki etkisi belirlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek denekli araştırma yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yoluyla ölçüt örnekleme yöntemimin kullanılarak okuma güçlüğü yaşadığı tespit edilen dördüncü sınıf öğrencisi ile çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda Akyol’un (2003) Ekwall ve Sahanker’den (1988, s. 412) uyarladığı Yanlış Analiz Envanteri öğrenciye çalışma öncesi ve çalışma sonrası uygulanmıştır. Çalışma iki gün arayla her gün 4 kelime toplam 40 kelime öğretme amacıyla toplam 10 günde yapılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel istatiklerle analiz edilmiştir. Araştırmada çalışma yapılan öğrencinin okuma hızı, kelime tanıma düzeyi ve okuduğunu anlama düzeyi puanlarında anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. Araştırmada okuma güçlüğünün giderilmesinde kullanılan Fernald yönteminin öğrencinin okuma hızı, kelime tanıma düzeyi ve okuduğunu anlama düzeyinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the effect of Fernald Method, which is used to overcome the reading difficulties of students who have reading difficulties. In the study, the effect of Fernald Method on student's reading speed, word recognition percentage and reading comprehension skill was determined. In the research, single-subject research method, which is one of the quantitative research methods, was used. In the research using criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, the study was carried out with the fourth grade student who was found to have reading difficulties. In the study, False Analysis Inventory, which Akyol (2003) adapted from Ekwall and Shanker (1988, s. 412), was applied to the student before and after the study. The study was carried out in 10 days, with the aim of teaching 4 words in total, 40 words in two days apart. The data of the research were statistically analyzed. In the study, it was found that there was an increase in the reading speed, word recognition level and reading comprehension skill scores of the student who studied. It was concluded that Fernald Method, which is used in students with reading difficulties, is effective in the student's reading speed, word recognition percentage and reading comprehension skills.

Keywords