TARİH DERS KİTAPLARINDA CUMHURİYET ROMANTİZMİ
Republican Romanticism in History Textbooks

Author : Ersin TOPÇU
Number of pages : 2261-2310

Abstract

Romantizm, 18. yy sonunda Avrupa’da ortaya çıkan ve mimari, sanat edebiyat gibi alanların yanı sıra tarih bilimini de etkileyen bir güçlü bir akımdır. Romantizm, pozitivist bakış açısının aksine, geçmişi insan iradesinin eseri olarak görür ve duygusal bir bakış açısıyla aklın karşısına çıkar. Milli ve dini unsurların evrensel unsurlardan daha önemli olduğu romantik tarih anlayışında geçmiş, genç nesillere vatanını, milletini, tarihini sevdirmek ve milli bilinç uyandırmak amaçlı milliyetçi bir bakış açısıyla yeniden kurgulanır. Nitel yöntemlerin tercih edildiği bu çalışmada romantizm akımın, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan tarih ders kitaplarına nasıl ve ne kadar yansıdığını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1923-2019 yılları arasında okutulan tarih ders kitapları içerisinde ulaşılabilenlerden elde edilen veriler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara baktığımızda en yoğun romantik etkinin, yeni devletin, her yönüyle kendisini halka kabul ettirmek amaçlı yepyeni bir tarih yazmaya ihtiyaç duyduğu erken cumhuriyet döneminde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte Atatürk’ün ölümüyle hızla azalsa da bu etkinin günümüzde az da olsa devam ettiğini söyleyebiliriz

Keywords

Read: 338

Download: 121