YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMLARINDA SÖZ VARLIĞINI ZENGİNLEŞTİRME

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Number of pages: 1822-1857
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarının söz varlığını zenginleştirme açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel yaklaşıma göre yürütülmüştür. Araştırmanın veri kaynağını, Türkiye Maarif Vakfı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yabancı Diller Türkçe A1, A2, B1, B2 seviyesi programları oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler doküman incelemesi tekniğine göre toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarında söz varlığını zenginleştirmeye yönelik genel amaç ifadesi belirlendiği, öğrenme-öğretme sürecine yol gösterecek açıklamalar verildiği ve öğrenme alanlarına yönelik farklı sayıda kazanım hazırlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca söz varlığına yönelik kazanım sayısı, öğrenme alanlarına ve yetenek düzeylerine göre kazanımların dağılımı açısından Maarif Vakfı programında daha ayrıntılı ve dengeli bir tablonun söz konusu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. MEB programlarında ise kazanım sayısı ve öğrenme alanları ile dil yetenek düzeylerine dağılımın sınırlı olduğu görülmüştür. Ayrıca farklı öğrenme alanları için hazırlanmış söz varlığına yönelik kazanımlar arasındaki devamlılık açısından da Maarif Vakfı programının daha üstün özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In the study, it is aimed to analysis Turkish teaching programs as a foreign language in terms of enriching vocabulary. The research was carried out according to the qualitative approach. The data source of the research consists of the Teaching Turkish Program as a Foreign Language of Turkish Maarif Foundation and the Ministry of National Education Foreign Languages Turkish (A1, A2, B1, B2 Level Course) Programs. In the research, the data obtained were collected according to the document analysis technique. Content and descriptive analysis techniques were used together in the analysis of the data obtained. As a result of the research, it has been determined that there is a general purpose expression for enriching vocabulary in Turkish teaching programs as a foreign language, explanations are given to guide the learning-teaching process and a different number of acquisitions are prepared for learning areas. In addition, it has been concluded that there is a more detailed and balanced picture in Maarif Foundation program in terms of the number of acquisitions for vocabulary, distribution of gains according to learning areas and skill levels. In Ministry of National Education programs, it was observed that the number of attainment and distribution to learning areas and language skill levels was limited. In addition, it has been determined that Maarif Foundation program has superior features in terms of continuity between the acquisitions for vocabulary prepared for different learning areas.

Keywords