GALATA’DA MÜSLÜMAN OSMANLI TÜCCARI VE İÇ TİCARET (1600-1650)

Author:

Year-Number: 2020-XLIX
Number of pages: 3871-3907
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 1600-1650 yılları arasında Galata’daki Müslüman tüccarların yeri ve önemi tartışılacaktır. Galata mahkemesi defterlerinde bulunan kayıtlardan hareketle Müslüman tüccarların girişimlerine, nasıl organize olduklarına, hangi alanlarda uzmanlaştıklarına, kimlerle ve nerelerle irtibat halinde olduklarına odaklanılacaktır.  Ana amaç, Osmanlı iç ticaretinin önemini ortaya koymak ve bu ticarette rol almış olan Müslüman tüccarların faaliyetlerine farklı açılardan yaklaşmaktır.  Bir diğer gaye ise iç ticaret ve Müslüman tüccarların (gayrimüslim ve Avrupalı tüccarlar gibi) Osmanlı iktisat tarihi çalışmaları içerisinde daha fazla yer bulmasının sağlanmasına yardımcı olmak, böylece Osmanlı’da iç ticaretle ilgili çalışmalara küçük bir katkı sağlamaktır. Son olarak mahkeme kayıtları sayısal ve karşılaştırmalı analiz yapılacak verileri bünyesinde barındırdığından bu niyetle yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olma hedefi de bulunmaktadır. Eldeki mevcut verilerin makale konusu açısından yüksek elverişliliğini görünür kılmak niyeti bulunduğundan çalışmanın yöntemi olarak, birinci el kaynakların içeriklerinin daha çok anlatımı yolu benimsenmiştir. Bu makale, “Osmanlı Müslüman tüccarlarının Galata’da iç ticaretteki yeri ne idi?” ana problem sorusunun cevabını bulmaya çalışırken, yukarıda bahsedilen niyete uygun olarak aşağıdaki sorulara da yanıt verecektir: Uluslararası ticaretin ana merkezlerinden biri olan Galata, iç ticaret açısından da belirgin bir niteliğe sahip midir? Müslüman tüccarların, Galata’daki ticarî işlemlerinin mahiyeti nedir? Tüccarlar, dönemin şartlarına uygun olarak hangi ticarî unsurlardan istifade etmişlerdir? Tüccarların belirli bir organizasyon döngüsü bulunmakta mıdır? İstanbul’a iaşe tedariki haricinde bu tüccarların emtia mübadelesinde etkisi ve katkısı ne olmuştur? Son olarak, iç ticaretin Galata özelindeki yansımaları neler olmuştur?

Keywords

Abstract

In this study, the place and importance of Muslim merchants in Galata between 1600-1650 will be discussed. Based on the records in the Galata court books, the focus will be on the initiatives of Muslim merchants, how they are organized, in which areas they specialize, with whom and where they are in contact. The main purpose is to reveal the importance of Ottoman domestic trade and to approach the activities of the Muslim merchants who took part in this trade from different angles. Another goal is to help domestic trade and Muslim traders (such as non-Muslim and European traders) to find a greater place in Ottoman economic history studies. Thus, it is to make a small contribution to the studies on domestic trade in the Ottoman Empire. Finally, since the court records contain data to be numerical and comparative analysis, there is also a goal to guide the studies to be carried out with this purpose. Since there is an intention to make visible the high availability of the available data in terms of the subject of the article, the method of the study has been adopted to explain the contents of primary sources more. The main problem of this article is "What was the place of Ottoman Muslim merchants in domestic trade in Galata?". While trying to find an answer to the question, it will answer the following questions in line with the intention mentioned above: Does Galata, one of the main centers of international trade, also have a distinct quality in terms of domestic trade? What is the nature of the commercial transactions of Muslim merchants in Galata? Which commercial elements did the merchants benefit from in accordance with the conditions of the period? Do merchants have a specific organizational cycle? What has been the effect and contribution of these traders in the commodity exchange, except for supplying food to Istanbul? Finally, what were the reflections of domestic trade in Galata?

Keywords