SPOR EĞİTİMİ ALAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 2853-2861
Year-Number: 2020-XLVII

Abstract

Bu araştırma Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim alan 1. sınıf öğrencilerinin özgüven algılarının bazı değişkenlere göre nasıl değiştiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim alan 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise 252 spor eğitimi alan öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubundan veri toplamak için 33 madde ve 2 alt boyuttan oluşan “Öz Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma grubundan elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında farklılaşma düzeylerini ortaya koymak için parametrik testlerden “Independent Sample t-Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, spor eğitimi alan öğrencilerin özgüven düzeylerinin artıp azalmasında kişinin psikolojik durumu her ne kadar belirleyici olsa da çevrenin etkisi burada azımsanamayacak düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı, akademik personel ve antrenörlerin sporculara bakış düzeyi ve onların kendilerini ifade etmelerine olanak vermeleri önem taşımaktadır. Bu kapsamda, üniversitelerin ilgili birimlerinden uzman kişilerce yardım alınması etkili olur.

Keywords

Abstract

This research was performed to determine how self-confidence perceptions of 1st grade students studying at Firat University Faculty of Sport Sciences change according to some variables. The population of the research consists of first grade students studying at the Faculty of Sport Sciences at Firat University. The sample group consists of 252 sports education students. The “Self-Confidence Scale” consisting of 33 items and 2 sub-dimensions was used to collect data from the research group. SPSS 22.0 package program was used in the analysis of the data obtained from the research group. “Independent Sample t-Test” and “One Way Variance Analysis”, which are among the parametric tests, were used to reveal the levels of differentiation between the variables. Statistical significance level was accepted as p<0.05. As a result of the research, although the psychological state of the person is decisive in the increase and decrease of the self-confidence levels of the students who receive sports education, the effect of the environment is determined to be considerably high here. Therefore, it is important for academic staff and coaches to look at athletes and enable them to express themselves. In this context, it is effective to get help from the relevant units of universities by experts.

Keywords