SPOR EĞİTİMİ ALAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
The Investigation of First Grade Student’s Self-Confidence Levels who has Sports Education: Sample of Firat University

Author : Veysel ALBAYRAK -Mustafa KIZILKOCA, Ecesu ÖZCAN
Number of pages : 2853-2861

Abstract

Bu araştırma Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim alan 1. sınıf öğrencilerinin özgüven algılarının bazı değişkenlere göre nasıl değiştiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim alan 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise 252 spor eğitimi alan öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubundan veri toplamak için 33 madde ve 2 alt boyuttan oluşan “Öz Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma grubundan elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında farklılaşma düzeylerini ortaya koymak için parametrik testlerden “Independent Sample t-Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık derecesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, spor eğitimi alan öğrencilerin özgüven düzeylerinin artıp azalmasında kişinin psikolojik durumu her ne kadar belirleyici olsa da çevrenin etkisi burada azımsanamayacak düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı, akademik personel ve antrenörlerin sporculara bakış düzeyi ve onların kendilerini ifade etmelerine olanak vermeleri önem taşımaktadır. Bu kapsamda, üniversitelerin ilgili birimlerinden uzman kişilerce yardım alınması etkili olur.

Keywords

Read: 216

Download: 68