TOPLUMSAL DEĞERLERİN AKTARILMASINDA FARKLI BİR YÖNTEM: İZCİLİK
A Different Method for Transfer of Social Values: Scoutıng

Author : Hilmi TÜRKYILMAZ -Tuncay CANBULAT, Halit ARAPOĞLU, Yaşar ÇIRAKLI
Number of pages : 2901-2915

Abstract

Değerler, toplumsal birlik ve beraberliği sağlayan ve bu birlik ve beraberliğin uyumlu ve devamlı hale gelmesini temin eden en önemli unsurlardan biridir. İnsanın hayatına yön veren ve onun hayatını inşa eden değerler, aynı zamanda insanın anlam arayışına katkı sunan faktörlerdir. Bu bakımdan değerler kültürel anlamda hem bireyin hem de toplumun temel yapıtaşlarını meydana getirirler. Bilim, teknoloji, kitle iletişim araçları vb. faktörlerin de etkisiyle, son yıllarda toplumsal alanda hızlı değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler arasında “toplumsal bozulma” olarak nitelendirilebilecek farklılaşmaların da olması, okullarda değerler eğitimi konusunu gündeme getirmiştir. Bu amaçla son yılarda değerlerin bireylere nasıl aktarılacağı hususunda araştırmalar yapılmış ve buna uygun eğitim programları geliştirilmeye başlanmıştır. Değerlerin aktarılmasında, aile, okul, çevre gibi çok farklı boyutlar sürece dahil olduğundan, değerler eğitiminde farklı yöntem ve uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Zira yapılan araştırmalarda, telkin yönteminin değer öğretiminde fazla etkili olmadığı görülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada izciliğin, değerler eğitiminde alternatif bir yöntem olup olmayacağı tartışılmıştır.

Keywords

Toplumsal Değerler, Değer, Değerler Eğitimi, İzcilik, Sosyalleşme.

Read: 371

Download: 162