TÜRK SPORUNUN BAŞARI DÜZEYİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER
Evaluations Related to Success Level of Turkish Sports

Author : Enes BELTEKİN -İhsan KUYULU
Number of pages : 2786-2806

Abstract

Çalışma, üniversite öğrencilerinin Türk sporunun başarı düzeyi ile alakalı görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Erciyes Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 252 erkek, 248 kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına yönelik verileri elde edebilmek için Tosun-Tunç (2014) tarafından Türk sporunun başarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonuncunda elde edilen veriler SPSS 22 istatistik paket programında analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgular kısmında elde edilen veriler ışığında istatistik paket programıyla aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımlarını içeren tanımlayıcı analizler sunulmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin anket formuna verdikleri cevaplar doğrultusunda mevcut spor sisteminin yapısı ve Türkiye’deki spor tesislerin mevcut durumları ile yeterlilikleri konusunda öğrencilerin olumlu bir yaklaşım sergiledikleri, yine öğrencilerin antrenörlerin durumu hakkında, spor yöneticilerinin spora yaklaşımı ve nitelikleri, spor federasyonlarının yapısal durumu ve işlerliği ile son olarak sporcu-aile ve çevre ilişkisi konularında aynı şekilde olumlu düşünceye sahip oldukları ancak sporcu beslenmesi, yurt dışından sporcu transferi, sporcuların sağlıkları konusundaki hassasiyetleri ve sporcular için ergojenik destekleme konularında net bir fikir ortaya koyamadıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrenciler açısından genel anlamda Türk sporunun yönetim modelinin verimli ve etkili olduğu, spor kurum ve kuruluşlarının yeterli donanıma sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Türk Sporu, Spor Yönetimi, Tesisleşme, Spor Federasyonları

Read: 227

Download: 67