TÜRK SPORUNUN BAŞARI DÜZEYİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2786-2806
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma, üniversite öğrencilerinin Türk sporunun başarı düzeyi ile alakalı görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Erciyes Üniversitesi spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 252 erkek, 248 kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına yönelik verileri elde edebilmek için Tosun-Tunç (2014) tarafından Türk sporunun başarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonuncunda elde edilen veriler SPSS 22 istatistik paket programında analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgular kısmında elde edilen veriler ışığında istatistik paket programıyla aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımlarını içeren tanımlayıcı analizler sunulmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin anket formuna verdikleri cevaplar doğrultusunda mevcut spor sisteminin yapısı ve Türkiye’deki spor tesislerin mevcut durumları ile yeterlilikleri konusunda öğrencilerin olumlu bir yaklaşım sergiledikleri, yine öğrencilerin antrenörlerin durumu hakkında, spor yöneticilerinin spora yaklaşımı ve nitelikleri, spor federasyonlarının yapısal durumu ve işlerliği ile son olarak sporcu-aile ve çevre ilişkisi konularında aynı şekilde olumlu düşünceye sahip oldukları ancak sporcu beslenmesi, yurt dışından sporcu transferi, sporcuların sağlıkları konusundaki hassasiyetleri ve sporcular için ergojenik destekleme konularında net bir fikir ortaya koyamadıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrenciler açısından genel anlamda Türk sporunun yönetim modelinin verimli ve etkili olduğu, spor kurum ve kuruluşlarının yeterli donanıma sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

This study was carried out to reveal the views of university students about the success level of Turkish sports. The research group consists of totally 500 students, 252 males and 248 females study in the sports science faculty of Erciyes University during the 2018-2019 academic year. In order to obtain data for the purpose of the research, a survey form developed by Tosun-Tunç (2014) to determine the level of success of Turkish sports was used. The data gathered at the end of the research were analyzed and interpreted in SPSS 22 statistical software. Descriptive analyzes including arithmetic average, standard deviation, frequency and percentage distributions are presented in the light of the data obtained in the findings section of the research. In line with the answers given by the students who participated in the study to the survey form; current sports system structure and the sports facilities of their positive attitude of students about the qualification with the current situation in Turkey, however, about the status of coach the students, the approach to the sport of sports managers and qualifications, sports federations, the structural condition and operability of the last athlete-friendly and environment relationship issues and similarly; it was determined that they had positive thoughts, but they could not provide a certain idea about athlete's nutrition, transfer of athletes from abroad, athletes' sensitivity to health and ergogenic support for athletes. Eventually, it is understood that the management model of Turkish sports in general is efficient and effective for the students participating in the research and that the sports institutions and organizations have adequate equipment.

Keywords