YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİNDE YALNIZLIK DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Investıgatıon Of The Lonelıness Level Of The Auxılıary Health Staff Accordıng To Some Varıables

Author : Ramazan ÖZAVCI -Nahit ÖZDAYI
Number of pages : 2836-2852

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yardımcı sağlık personellerinde yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada 106 kadın (%44,2) ve 134 erkek (%55,8) olmak üzere toplam 240 katılımcı gönüllü olarak yer almıştır. Personellerin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, görev süresi, mobbinge maruz kalma ve egzersiz yapma durumu incelenmiştir. Personellerin yalnızlık düzeylerini belirlemek amacıyla Russel, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından Türkçeye uyarlanan UCLA yalnızlık ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler normal dağılım sergilediği için parametrik test yöntemleri uygulanmıştır. Veri analizinde elde edilen bulgular 0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Yardımcı sağlık personellerinin mobbinge maruz kalma durumlarına göre yalnızlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0,05). Egzersiz yapmayan yardımcı sağlık personellerinin mobbinge maruz kalmaları sonucu yalnızlaştıkları tespit edilmiştir (0,05). Mobbinge maruz kalma durumu ile yalnızlık arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ancak düşük bir ilişki gözlemlenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen diğer değişkenlere göre, yalnızlık durumunda istatistiksel olarak bir farklılığa rastlanılmamıştır. Sonuç olarak, mobbinge maruz kalan yardımcı sağlık personellerinin yalnızlaştığı, egzersiz yapmanın ise yalnızlık düzeyini düşürdüğü anlaşılmıştır.

Keywords

Yardımcı Sağlık Personelleri, Mobbing, Yalnızlık Düzeyi, UCLA.

Read: 212

Download: 80