ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 2508-2532
Year-Number: 2020-XLVII

Abstract

Bu araştırmada mesleğini icra etmekte olan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını cinsiyetleri, mesleki kıdemleri, mezun oldukları öğretim kurumları, medeni durumları, görev yaptıkları eğitim kademelerine göre incelemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen; ‘değer verme’, ‘mesleki tükenmişlik’, ‘ilgisizlik’ ve ‘mesleki gelişime açıklık’ olarak dört alt boyutu bulunan ‘Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği’, Adana il merkezinde toplam 650 öğretmene uygulanmıştır. Veriler 2014-2015 eğitim-öğretim yılında toplanmış ve elde edilen veriler bilgisayar paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda kadın öğretmenlerin; 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin; eğitim ve fen edebiyat fakülteleri dışındaki kaynaklardan mezun olan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin daha olumlu tutumlara sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the scale of teachers’ attitudes towards teaching profession which has four factors, ‘Appreciating’, ‘Occupational burnout’, ‘Indifference’ and ‘Openness to professional improvement’ and developed by the researcher was applied to 650 teachers working in Adana Central District to examine teachers’ attitudes towards their profession according to their gender, professional seniority, faculties they graduated from, types of schools they work, martial status. The data was obtained in the education period of 2014-2015 and analyzed in a computer program. The research demonstrates that teachers who are female; have between 1 and 5 year professional seniority; are graduates of different faculties from faculties of science, literature and education have more positive attitudes towards their profession.

Keywords