ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
The Analyzing of Teachers’ Attitudes towards Teaching Profession According to Some Variables

Author : Nevruz TAŞDEMİR -Ali ÜNİŞEN
Number of pages : 2508-2532

Abstract

Bu araştırmada mesleğini icra etmekte olan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını cinsiyetleri, mesleki kıdemleri, mezun oldukları öğretim kurumları, medeni durumları, görev yaptıkları eğitim kademelerine göre incelemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen; ‘değer verme’, ‘mesleki tükenmişlik’, ‘ilgisizlik’ ve ‘mesleki gelişime açıklık’ olarak dört alt boyutu bulunan ‘Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği’, Adana il merkezinde toplam 650 öğretmene uygulanmıştır. Veriler 2014-2015 eğitim-öğretim yılında toplanmış ve elde edilen veriler bilgisayar paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda kadın öğretmenlerin; 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin; eğitim ve fen edebiyat fakülteleri dışındaki kaynaklardan mezun olan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin daha olumlu tutumlara sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Tutum, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlar Ölçeği

Read: 223

Download: 90