YENİ GERÇEKLER IŞIĞINDA PAZARLAMANIN HOLİSTİK DÖNÜŞÜMÜ

Author :  

Year-Number: 2020-XLVI
Language : Türkçe
Konu : İŞLETME
Number of pages: 1992-2006
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin geliştiği, küreselleşmenin yayıldığı ve işletmelerin sosyal sorumluluklarının arttığı günümüz dünyasında, müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerinde de büyük değişmeler yaşanmaktadır. Yeni müşterilerin tatmin edilebilmesi ve beklentileri doğrultusunda değerler sunulabilmesi için işletmelerin de bir takım yeni yeteneklere sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmada, etkin pazarlama stratejileri ve programlarının oluşturulmasında büyük öneme sahip olan holistik pazarlama konusu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Holistik pazarlama anlayışı; ilişki pazarlaması, bütünleşik pazarlama, içsel ve pazarlama ve perfromans pazarlamasını kapsayan bütünsel bir pazarlama anlayışıdır. “Pazarlama, sadece pazarlamacılara bırakılacak kadar önemsiz değildir” sözü kapsamında pazarlama faaliyetleri ile bir bütün olarak işletmenin tüm bölümleri ve çalışanlarının ilgilenmesi gerekmektedir. İşletmenin beklenen amaçlara ulaşması, birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket eden farklı departmanların özverili çabaları ve her bir çalışanın işletmeyi benimsemesi sayesinde mümkün olabilecektir. Bu kapsamda öncelikle mevcut literatür ve yazın taraması doğrultusunda holistik pazarlama ile ilgili gerekli bilgiler elde edilmiş ve sentezlenmiştir. Sonrasında ise yeni gerçekler ışığında pazarlama yöneticilerinin izlemesi gereken adımlara dair açıklamalarda bulunulmuştur. Özellikle ulusal anlamdaki literatürde, holistik pazarlama ile ilgili akademik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle bu çalışma; pazarlamacılar, akademisyenler, yöneticiler ve ilgili diğer kişiler için bir kaynak niteliği taşıyabilecektir.

Keywords

Abstract

In today's world, where technology is developing, globalization is spreading and the social responsibilities of businesses are increasing, there are great changes in customer demands, needs and expectations. In order to satisfy new customers and present values in line with their expectations, businesses must also have a number of new talents. In this study, the subject of holistic marketing, which is of great importance in the creation of effective marketing strategies and programs, is examined in detail. Holistic marketing understanding; is a holistic marketing approach that includes relationship marketing, integrated marketing, internal and marketing, and performance marketing. Within the scope of the statement “Marketing is not insignificant to be left only to marketers”, all departments and employees of the business as a whole should be interested in marketing activities. Achieving the expected goals of the business will be possible thanks to the devoted efforts of different departments that act in harmony with each other and the adoption of each business. In this context, firstly, necessary information about holistic marketing was obtained and synthesized in line with the current literature and literature review. Then, in the light of new facts, explanations were made regarding the steps that marketing managers should follow. Academic studies on holistic marketing are almost nonexistent, especially in the national literature. Therefore, this study; it can serve as a resource for marketers, academics, executives and others.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics