TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YER ALAN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN RAFADAN TAYFA ÇİZGİ FİLMİNİN İNCELENMESİ
Investigation of Rafadan Tayfa Cartoon in Terms of Root Values in Turkish Language Teaching Program

Author : Mehmet KURUDAYIOĞLU -Seda ŞAHİN
Number of pages : 2636-2656

Abstract

Çocuklar zamanlarının çoğunu televizyon, tablet, bilgisayar gibi dijital ekranların başında geçirmektedir. Bu ekranlarda en çok karşılaştıkları içerik ise çizgi filmlerdir. Rafadan Tayfa da Türkiye’de çocukların en çok izlediği çizgi filmlerden birisidir. Bu çalışmanın amacı Rafadan Tayfa’yı Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik kök değerleri açısından incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni ile yürütülen çalışmanın inceleme nesnesini Rafadan Tayfanın 2018 yılında yayınlanan on bölümü oluşturmaktadır. Verilerin toplanması doküman analizi, çözümlenmesi ise betimsel analiz ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda toplam 742 kez değerlere yönelik iletilere yer verildiği tespit edilmiştir. Bunlardan 674’ü sözlü, 68’i ise görseldir. En çok tekrarlanan değer öz denetimdir. Bu değeri sırasıyla sorumluluk ve saygı takip etmektedir. En az tespit edilen değer ise vatanseverliktir.

Keywords

Türkçe Öğretimi, Kök Değerler, Değerler Eğitimi, Çizgi Film, Rafadan Tayfa.

Read: 272

Download: 86