BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Number of pages: 2807-2822
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilik; çağımızın ekonomik ve sosyal açıdan önemli güçlerindendir. Bu denli önemli bir güç haline gelmiş olması girişimci faaliyetlere olan ilginin artmasından kaynaklanmaktadır. Girişimci faaliyetlere olan ilginin artması ise iş alanları ve teknolojideki gelişme dalgalarının sürekli bir şekilde dünyayı dönüşüm üzerine şekillendirmesinin bir göstergesi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu araştırmada ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini çeşitli değişkenlerce incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 369 kadın 403 erkek üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” (Yılmaz ve Sünbül, 2009) kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar program paketi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre yapılan t testi sonucunda ölçeğin tüm alt boyutlarında kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmada sonuç olarak, öğrencilerin girişimcilik düzeylerinde, girişimciliği belirleyen unsurların sosyal sınıf, ailenin ekonomik geçmişi, iş deneyimi, eğitim ve diğer çevresel sosyo-kültürel faktörler olduğu belirtilmektedir.

Keywords

Abstract

Entrepreneurship is one of the most important economic and social forces of our age. It is an essential force due to the growing interest in entrepreneurial activities and this growing interest stems from the developments in business and technology constantly shaping the world on transformation. In this study, it was aimed to examine the entrepreneurship characteristics of the School of Physical Education and Sports students studying in higher education institutions according to various variables. 369 female and 403 male university students participated the study. “University Students Entrepreneurship Scale” (Yılmaz and Sünbül, 2009) was used to collect the data. The data were analyzed by computer package program. The results of the study revealed that the entrepreneurship levels of the School of Physical Education and Sports students are above the average. The results of the t test conducted for the gender variable presented significant differences in favor of female students in all sub-dimensions of the scale. As a result, it was determined that social class, family's economic history, work experience, education and other environmental socio-cultural factors affect the entrepreneurship levels of the students.

Keywords