BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Investigation of Entrepreneurship Characteristics of Physical Education and Sports School Students in Terms of Different Variables

Author : GAMZE MURATHAN -Gamze MURATHAN, Hande İNAN, Emine KARAKAPLAN ÖZER
Number of pages : 2807-2822

Abstract

Girişimcilik; çağımızın ekonomik ve sosyal açıdan önemli güçlerindendir. Bu denli önemli bir güç haline gelmiş olması girişimci faaliyetlere olan ilginin artmasından kaynaklanmaktadır. Girişimci faaliyetlere olan ilginin artması ise iş alanları ve teknolojideki gelişme dalgalarının sürekli bir şekilde dünyayı dönüşüm üzerine şekillendirmesinin bir göstergesi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu araştırmada ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini çeşitli değişkenlerce incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 369 kadın 403 erkek üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” (Yılmaz ve Sünbül, 2009) kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar program paketi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre yapılan t testi sonucunda ölçeğin tüm alt boyutlarında kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmada sonuç olarak, öğrencilerin girişimcilik düzeylerinde, girişimciliği belirleyen unsurların sosyal sınıf, ailenin ekonomik geçmişi, iş deneyimi, eğitim ve diğer çevresel sosyo-kültürel faktörler olduğu belirtilmektedir.

Keywords

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Öğrenci, Girişimcilik

Read: 232

Download: 69