SİYASAL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASAL DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-XLVII
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 2939-2963
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel pazarlama kapsamında tüketicilerin davranışlarını etkileyen çok farklı faktörler bulunmaktadır. Pazarlama yaklaşımlarının siyasalda kullanılması ise siyasal pazarlama yaklaşımlarının ortaya çıkmasına sebepe olmuştur. Siyasal pazarlama kapsamında benzer şekilde seçmenlerin davranışlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı siyasal alanda rekabet üstünlüğü sağlamak için pazarlama faaliyetlerinin oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Bu amaçla, son yıllarda siyasal partiler ve aktörler pazarlama biliminden geniş ölçüde faydalanmaya başlamışlardır. Bu araştırma, siyasal pazarlama uygulamalarının bireylerin siyasal karar verme süreçleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, nicel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 –eğitim-öğretim yılı, güz yarıyılında Adıyaman Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 464 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma, belirlenen bu örneklem büyüklüğü ile yüzyüze anket yönteminden yararlanılarak Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda örneklem grubuna yüzyüze anket uygulanmıştır. Veriler 2019 yılı içerisinde toplandığı için, çalışmaya yönelik Etik Kurul İzni alınmamıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların büyük bir kısmının daha önce oy verdikleri partiye oy vermeyi düşündükleri, siyasal partilerin pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi almak için geleneksel medya araçlarını ve interneti kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların oy verecekleri partiyi belirlerken, siyasi konularda bilgili ve tecrübeleri kişilerin düşüncelerinden etkilendikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

There are different factors affecting the behaviour of the consumers within the scope of convetional marketing dicipline. Marketing approaches applied in the political behavior have given birth of new political marketing approaches. In a similar way, there are ample factors effecting voters' behavior within the scope of political marketing. Political parties have been applying distinctive marketing methods to survive from the political competiton and thus marketing activities has a massive importance to gain competitive advantage. For this purpose, political parties and actors start to benefit from the marketing science extensively. The aim of this study is to investigate the influence of political marketing activities on political decisions of students at Adiyaman University. To be able to do that, a quantitative research model has been used in the study. The sample of the research is composed of 464 students who had been studying at the University during the autumn semester of 2018-2019 academic year. The face-to-face survey study is conducted. Since the data were collected in 2019, the Ethics Committee Permission for the study was not required. At the end of the study, it has been found out that that most of the participants think of voting for the same party they had previously voted. They used both traditional media and internet to get information about the marketing activities of political parties. In addition, the electorates are influenced by opinions of people having experience and of intellectuals on political issues.

Keywords