SİYASAL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASAL DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
The Influence of Political Marketing on Political Behaviour of University Students

Author : Ramazan ASLAN
Number of pages : 2939-2963

Abstract

Geleneksel pazarlama kapsamında tüketicilerin davranışlarını etkileyen çok farklı faktörler bulunmaktadır. Pazarlama yaklaşımlarının siyasalda kullanılması ise siyasal pazarlama yaklaşımlarının ortaya çıkmasına sebepe olmuştur. Siyasal pazarlama kapsamında benzer şekilde seçmenlerin davranışlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı siyasal alanda rekabet üstünlüğü sağlamak için pazarlama faaliyetlerinin oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Bu amaçla, son yıllarda siyasal partiler ve aktörler pazarlama biliminden geniş ölçüde faydalanmaya başlamışlardır. Bu araştırma, siyasal pazarlama uygulamalarının bireylerin siyasal karar verme süreçleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, nicel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 –eğitim-öğretim yılı, güz yarıyılında Adıyaman Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 464 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma, belirlenen bu örneklem büyüklüğü ile yüzyüze anket yönteminden yararlanılarak Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda örneklem grubuna yüzyüze anket uygulanmıştır. Veriler 2019 yılı içerisinde toplandığı için, çalışmaya yönelik Etik Kurul İzni alınmamıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların büyük bir kısmının daha önce oy verdikleri partiye oy vermeyi düşündükleri, siyasal partilerin pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi almak için geleneksel medya araçlarını ve interneti kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların oy verecekleri partiyi belirlerken, siyasi konularda bilgili ve tecrübeleri kişilerin düşüncelerinden etkilendikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Siyasal Pazarlama, Siyasal Davranış, Siyasal Katılım, Seçmen, Üniversite Öğrencileri

Read: 194

Download: 72