REHBERLİK SERVİSİ İHTİYAÇ ANALİZİ ENVANTERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
The Counseling and Guidance Service Needs Inventory: Validity and Reliability Study

Author : Cemal KARADAŞ
Number of pages : 2431-2457

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin rehberlik servisi ihtiyaçlarını belirlemek için ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla yapılan çalışmada Türk kültüründe geliştirilmiş olan Rehberlik Servisi İhtiyaç Analizi Envanteri Ortaokul Formu (RSİAE-O) tanıtılmıştır. RSİAE-O’nun geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarında, envanter 586 kadın, 591 erkek toplam 1177 öğrenciye uygulanmıştır. RSİAE-O’nun yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Güvenirlilik katsayılarının belirlenmesi amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .86 ile .94 arasında değişmektedir. Envanterin kararlılık düzeyleri iki hafta arayla yapılan test-tekrar test analizi sonucunda, alt boyutların ve envanterin tamamının kararlılık düzeylerinin .90 ile .95 arasında değiştiği görülmüştür. Envanterde yer alan maddelerin faktör yük değerleri .57 ile .76 arasında değişmektedir. RSİAE-O yedili Likert tipi bir formda (1=hiç katılmıyorum, 7=tamamen katılıyorum) hazırlanmıştır. RSİAE-O için, yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda, üç faktör (eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik) ve her bir faktörde 7 madde olmak üzere toplam 21 madde olarak belirlenmiştir. RSİAE-O ortaokul formu toplam varyansın %58.627'sini açıklamaktadır. Yapılan DFA’da; üç faktörlü model için beklenen ve gözlenen kovaryans matrisi arasında anlamlı bir farkın olduğu, diğer parametrelere bakıldığında da uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir veya mükemmel sınırlar içerisinde olduğu ve ölçme modelinin üç faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür. Bu çalışmada RSİAE-O’nun; geçerliğine ve güvenirliğine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak RSİAE-O’nun psikometrik özellikleri bu örneklem grubu için oldukça yeterli bulunmuş, envanterin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.

Keywords

Psikolojik danışma ve rehberlik, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, kişisel/sosyal rehberlik, ihtiyaç analizi, envanter.

Read: 274

Download: 97