REHBERLİK SERVİSİ İHTİYAÇ ANALİZİ ENVANTERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 2431-2457
Year-Number: 2020-XLVII

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin rehberlik servisi ihtiyaçlarını belirlemek için ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla yapılan çalışmada Türk kültüründe geliştirilmiş olan Rehberlik Servisi İhtiyaç Analizi Envanteri Ortaokul Formu (RSİAE-O) tanıtılmıştır. RSİAE-O’nun geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarında, envanter 586 kadın, 591 erkek toplam 1177 öğrenciye uygulanmıştır. RSİAE-O’nun yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Güvenirlilik katsayılarının belirlenmesi amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .86 ile .94 arasında değişmektedir. Envanterin kararlılık düzeyleri iki hafta arayla yapılan test-tekrar test analizi sonucunda, alt boyutların ve envanterin tamamının kararlılık düzeylerinin .90 ile .95 arasında değiştiği görülmüştür. Envanterde yer alan maddelerin faktör yük değerleri .57 ile .76 arasında değişmektedir. RSİAE-O yedili Likert tipi bir formda (1=hiç katılmıyorum, 7=tamamen katılıyorum) hazırlanmıştır. RSİAE-O için, yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucunda, üç faktör (eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik) ve her bir faktörde 7 madde olmak üzere toplam 21 madde olarak belirlenmiştir. RSİAE-O ortaokul formu toplam varyansın %58.627'sini açıklamaktadır. Yapılan DFA’da; üç faktörlü model için beklenen ve gözlenen kovaryans matrisi arasında anlamlı bir farkın olduğu, diğer parametrelere bakıldığında da uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir veya mükemmel sınırlar içerisinde olduğu ve ölçme modelinin üç faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür. Bu çalışmada RSİAE-O’nun; geçerliğine ve güvenirliğine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak RSİAE-O’nun psikometrik özellikleri bu örneklem grubu için oldukça yeterli bulunmuş, envanterin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the this research was to develop a scale that can be used in the identification of counseling and guidance needs of secondary school students. For this aim, the Counseling and Guidance Service Needs Inventory for Students middle school form (RSİAE-O) developed in Turkish culture was introduced. In the validity and reliability studies of the RSİAE-O, 1177 students were applied in the inventory, 586 female and 591 male. An exploratory and confirmatory factor analysis (CFA) was applied to the validity of the RSİAE-O structure. The Cronbach Alpha internal consistency coefficients calculated to determine the reliability coefficients vary between .86 and .94. As a result of the test-retest analysis, the stability levels of the sub-dimensions were changed between .90 and .95. The factor loadings of the items in the inventory range from .57 to .76. The RSİAE-O is prepared in a seven-point Likert-type form (1 = never agree, 7 = fully agree). As a result of the exploratory factor analysis (EFA) performed for the RSİAE-O, three factors (educational, vocational and personal / social guidance) and 7 items in each factor were determined as a total of 21 items. The RSİAE middle school form described 58.627% of the total variance. In CFA; it can be seen that there is a significant difference between expected and observed covariance matrix for the three-factor model and that for other parameters, the goodness of fit values are within acceptable or perfect limits and that the three-factor structure of the measurement model is confirmed. In current research, the validity and reliability of RSİAE-O were investigated. Consequently, the psychometric properties of the RSİAE secondary school form were found to be sufficient for this sample group and findings were obtained that the inventory was a valid and reliable measurement tool.

Keywords