SİYASAL LİDERLİK FAKTÖRLERİNİN SEÇMEN TERCİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 2117-2151
Year-Number: 2020-XLVII

Abstract

Liderlik, siyasette en vazgeçilmez unsurlardan birini oluşturmaktadır. Siyasi liderler sadece lideri oldukları partinin değil, o partiyi destekleyenlerin, hatta liderin iktidar olması durumunda tüm yurttaşların lideri konumuna gelmektedirler. Liderler, siyaset sahnesinde önemli bir role sahiptirler. Lider olabilmek için kişilerin bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Kişisel özelliklerinin yanında karizmatiklik, otoriterlik, demokratlık özellikleri liderlerin yurttaşlar tarafından iyi ya da kötü olarak algılanmasını sağlamaktadır. Lideri başarı ya da başarısızlığa götüren uygulamalar da yine bu özellikler vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır. Sadece siyasetle ilgilenenleri değil, tüm toplumu ilgilendiren liderliğin bu denli önemli olmasından ve ayrıca seçmen tercihlerindeki öneminin ortaya konması gereğinden yola çıkarak bu araştırma hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı, ülkemizde gerçekleştirilen genel seçimlerde, seçmen tercihinin belirlenmesinde rol oynayan kriterlerin değerlendirilerek, özellikle rekabet şartları da göz önünde bulundurularak “lider faktörü” ve bu faktör içerisinde bulunan liderin “kişisel özellikleri”, “karizmatiklik”, “demokratiklik” ve “otoriterlik” unsurlarının istatistiksel yöntemlerle önem derecesinin hesaplanması ve analiz edilmesidir. Bu sayede, Doğu Karadeniz Bölgesi baz alınarak, mevcut durumun değerlendirilmesi ve gerektiğinde yapılması gereken değişikliklerde ve yeniliklerde uygulanması gereken teknik ve metotların belirlenmesi önemli bir yenilik olacaktır. Seçmen tercihinin belirmesinde lider faktörünün önemini ortaya koymak amacıyla Doğu Karadeniz Bölgesi seçmenleri üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Tesadüfi örnekleme tekniğinin kullanıldığı araştırmada Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Giresun illeri merkez ilçelerinde yüzyüze görüşme yöntemi ile anketler uygulanmıştır. Seçmen davranışının belirmesinde etkin olan faktörler ve özellikle lider faktörü göz önünde bulundurularak 70 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Araştırmanın ana temasını özellikle son genel seçimlerden bu güne kadar geçen süre içindeki seçmen tercihlerindeki değişmeler ve bu değişmelerin kaynaklandığı faktörler ve lider faktörünün bu konumlandırmadaki yeri oluşturmaktadır. Araştırmada geçerlilik için açıklayıcı faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmek için chi- square analizi, değişkenler arası neden sonuç ilişkilerini görebilmek için ise regresyon analizinden faydalanılmıştır.

Keywords

Abstract

Leadership is one of the most indispensable elements in politics. Political leaders become leaders not only of the party they are the leader of, but also of all citizens who support that party, even if the leader is in power. Leaders play an important role in the political scene. In order to become a leader, people need to have some features. In addition to his personal characteristics, charismatic, authoritarian, and democratic characteristics enable leaders to be perceived as good or bad by citizens. Practices that lead the leader to success or failure also emerge through these features. This research has been prepared based on the importance of leadership, which concerns not only those interested in politics, but also the whole society, and also the importance of voter preferences. The aim of the research is to evaluate the criteria that play a role in determining the choice of voters in the general elections held in our country, and especially considering the competitive conditions, the "leader factor" and the "personal characteristics", "charismatic", "democracy" and "authoritarianism" elements of the leader within this factor. It is the calculation and analysis of the significance by statistical methods. In this way, based on the Eastern Black Sea Region, it will be an important innovation to evaluate the current situation and to determine the techniques and methods to be applied in changes and innovations that need to be made when necessary. In order to reveal the importance of the leading factor in the election of the voter preference, a field study was conducted on the voters in the Eastern Black Sea Region. In the study, where random sampling technique was used, questionnaires were conducted with face-to-face interview method in the central districts of Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin and Giresun provinces in the Eastern Black Sea Region. A questionnaire with 70 questions has been prepared considering the factors that are effective in determining voter behavior and especially the leader factor. The main theme of the research is the changes in voter preferences, the factors that caused these changes and the leading factor in this positioning, especially from the last general elections to this day. In the research, explanatory factor analysis was used for validity, chi-square analysis was used to see the relationship between variables, and regression analysis was used to see cause-effect relationships between variables.

Keywords