SİYASAL LİDERLİK FAKTÖRLERİNİN SEÇMEN TERCİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A Research On The Evaluatıon Of Polıtıcal Leadershıp Factors In Terms Of Voters' Preference

Author : Fatma OKUR ÇAKICI
Number of pages : 2117-2151

Abstract

Liderlik, siyasette en vazgeçilmez unsurlardan birini oluşturmaktadır. Siyasi liderler sadece lideri oldukları partinin değil, o partiyi destekleyenlerin, hatta liderin iktidar olması durumunda tüm yurttaşların lideri konumuna gelmektedirler. Liderler, siyaset sahnesinde önemli bir role sahiptirler. Lider olabilmek için kişilerin bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Kişisel özelliklerinin yanında karizmatiklik, otoriterlik, demokratlık özellikleri liderlerin yurttaşlar tarafından iyi ya da kötü olarak algılanmasını sağlamaktadır. Lideri başarı ya da başarısızlığa götüren uygulamalar da yine bu özellikler vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır. Sadece siyasetle ilgilenenleri değil, tüm toplumu ilgilendiren liderliğin bu denli önemli olmasından ve ayrıca seçmen tercihlerindeki öneminin ortaya konması gereğinden yola çıkarak bu araştırma hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı, ülkemizde gerçekleştirilen genel seçimlerde, seçmen tercihinin belirlenmesinde rol oynayan kriterlerin değerlendirilerek, özellikle rekabet şartları da göz önünde bulundurularak “lider faktörü” ve bu faktör içerisinde bulunan liderin “kişisel özellikleri”, “karizmatiklik”, “demokratiklik” ve “otoriterlik” unsurlarının istatistiksel yöntemlerle önem derecesinin hesaplanması ve analiz edilmesidir. Bu sayede, Doğu Karadeniz Bölgesi baz alınarak, mevcut durumun değerlendirilmesi ve gerektiğinde yapılması gereken değişikliklerde ve yeniliklerde uygulanması gereken teknik ve metotların belirlenmesi önemli bir yenilik olacaktır. Seçmen tercihinin belirmesinde lider faktörünün önemini ortaya koymak amacıyla Doğu Karadeniz Bölgesi seçmenleri üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Tesadüfi örnekleme tekniğinin kullanıldığı araştırmada Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Giresun illeri merkez ilçelerinde yüzyüze görüşme yöntemi ile anketler uygulanmıştır. Seçmen davranışının belirmesinde etkin olan faktörler ve özellikle lider faktörü göz önünde bulundurularak 70 soruluk bir anket hazırlanmıştır. Araştırmanın ana temasını özellikle son genel seçimlerden bu güne kadar geçen süre içindeki seçmen tercihlerindeki değişmeler ve bu değişmelerin kaynaklandığı faktörler ve lider faktörünün bu konumlandırmadaki yeri oluşturmaktadır. Araştırmada geçerlilik için açıklayıcı faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmek için chi- square analizi, değişkenler arası neden sonuç ilişkilerini görebilmek için ise regresyon analizinden faydalanılmıştır.

Keywords

Siyasal Liderlik, Seçmen Tercihi, Liderlik Faktörleri.

Read: 387

Download: 158